Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving ingevolge de Monumentenwet
  • Programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad
Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht

De gemeente zet onverkort door op de werkwijze waarin wordt gestreefd naar de afhandeling van aanvragen op een zo effectief mogelijke wijze. Dat wil zeggen dat aanvragers wordt gevraagd Bouw- en Woningtoezicht (BWT) zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken bij het opstellen van een aanvraag, te adviseren over de meest belangrijke aspecten waardoor een complete haalbare aanvraag ontstaat die in zo kort mogelijke termijn kan worden verleend (vergunning in 1 dag).
Bouw- en Woningtoezicht (BWT) doet mee aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en zal in 2018 haar werkprocessen aanpassen zodat ze voldoen aan de nieuwe wet.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving ingevolge de Monumentenwet

Er wordt gewerkt conform de vastgestelde Rotterdamse Erfgoedagenda. Hierin is opgenomen dat er jaarlijks ca. 20 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen. Dit betreft een samenwerkingsverband met erfgoedvereniging Roterodamum, Bond Heemschut en het Cuypergenootschap.

Programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad
  • Uitvoeringsprogramma particuliere woningvoorraad 2015-2018 Steigers op Zuid: binnen de projectmatige aanpak pakken de eigenaren van bijna tweeduizend woningen in Rotterdam Zuid het achterstallig onderhoud aan van hun woning. Het project voorziet in een stimuleringssubsidie en een mogelijkheid tot lening om de kosten van deze ingreep te dekken. Hiernaast wordt begeleiding geboden bij het activeren van verenigingen van eigenaren. De aanpak Nazorg is gericht op de 1100 eigenaren van woningen die in een eerdere aanpak opgeknapt zijn, maar waar het onderhoud voor de lange termijn nog onvoldoende geborgd is;
  • De gemeente pakt de funderingsproblematiek en achterstallig onderhoud aan door wijkgerichte funderingsonderzoeksprojecten met subsidiemogelijkheid voor funderingsonderzoek. Welwillende eigenaren worden ondersteund bij noodzakelijk funderingsherstel. Dit gebeurt op basis van de beleidsregel funderingsherstel. Het fonds duurzaam funderingsherstel gaat in 2018 worden aangesproken.
  • De gemeente pakt hennepkwekerijen aan door het geven van voorlichting en ontmanteling, de kosten worden verhaald op de overtreder. Daarnaast worden er bestuurlijke boetes opgelegd voor het onttrekken van woonruimten die kosten worden eveneens verhaald op de overtreder. Daarnaast is bij herhaling van het strafbaar feit sluiting van panden mogelijk;
  • De gemeente pakt malafide huiseigenaren (huisjesmelkers) aan door de inzet van bestuurlijke boetes en beheerovername (beheerovername is het ultieme middel dat nog niet is ingezet omdat boetes leiden tot het gewenste gedrag, middel blijft bestaan);
Indicatoren

Bij de prioriteiten zoals hierboven beschreven horen de volgende indicatoren:

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose
2017

2018

Naam monitor

Overig

Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht

Aanvragen en meldingen:

Mijlpaal

n.v.t.

2.321

2.392

Realisatie (incl. peildatum)

2.341

Overig

Vergunningverlening, toezicht en handhaving ingevolge de Monumentenwet

Nieuwe gemeentelijk monumenten

Mijlpaal

20

20

20

Realisatie (incl. peildatum)

20

20

20

Verleende monumenten-vergunningen

Mijlpaal

144

60

Realisatie (incl. peildatum)

150

n.v.t.

Overig

Programmatische aanpak Particuliere voorraad

Aantal woningen in aanpak Steigers op Zuid

Mijlpaal

n.v.t.

3.132

3.132

Monitor NPRZ

Realisatie

1.176

Aantal eigenaren in aanpak funderingsproblematiek

500 Urgente aanpak
326 Middelland

707 Lusthofkwartier
600 Rozenlaan West

Aantal woningen aangepakt achterstallig onderhoud

195

Afhandeling meldingen hennepkwekerijen

Mijlpaal

n.v.t.

1.300

1.300

Realisatie

1.339

Aantal bestuurlijke boetes bij hennepkwekerijen

Mijlpaal

n.v.t.

120

120

Realisatie

127

Aantal ontmantelde hennepkwekerijen

Mijlpaal

n.v.t.

340

340

Realisatie

368

Aanpak eigenaren die frequent de regels rondom hun eigendom overtreden: beheer overgenomen panden

Mijlpaal

1

1

Realisatie

0