Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
Collegedoelstelling
 • Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad.  
Overige prioriteiten
 • Stadshavens: ontwikkeling van innovatieve woon- en werkgebieden in de Merwe-Vierhavens, Rijn- en Maashaven, Waal- en Eemhaven en Rotterdamsche Droogdok Maatschappij/Heijplaat.
 • Zuid: inzet op Hart van Zuid, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Sportcampus en Stadionpark/Feijenoord CITY.
 • Facilitering van ontwikkelingen Rotterdam Central District: bouwplots en buitenruimte.
Toelichting prioriteiten
Langer verblijf van bezoekers binnenstad

De binnenstad als City Lounge is dé plek voor ontmoeting, verblijf, vermaak en wonen. Daarom maakt de gemeente samen met haar partners de binnenstad gezelliger en levendiger. De opzet is dat mensen er langer willen verblijven, ook na het winkelen of werken, omdat het er aangenaam en groen is, en omdat er activiteiten zijn: op straat en op het water. De doelstelling aan het eind van deze collegeperiode is om bezoekers 10% langer in de binnenstad te laten verblijven.

Stadshavens

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam realiseren samen met andere marktpartijen innovatieve woon- en werkgebieden in het Stadshavensgebied. Daarbij wordt de economische structuur van stad en haven verder versterkt. Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en openbare aanbesteding.

Zuid

Doelstelling voor Rotterdam-Zuid is om in 2030 met scholing, werkgelegenheid en inkomen op hetzelfde niveau te komen als het gemiddelde van de vier grote steden. Daarnaast wil de gemeente met haar partners tot 2030 35.000 woningen aanpakken: 23.000 particuliere woningen en 12.000 woningen van corporaties.

Facilitering van ontwikkelingen Rotterdam Central District

Rotterdam Central District (RCD) is de toplocatie voor kantoren in de directe omgeving van het Centraal Station. Om er een levendig onderdeel van de binnenstad van te maken is , naast de bouw van moderne kantoorruimten, de toevoeging van woningen, hotels en voorzieningen (zoals horeca) wenselijk. De gemeente faciliteert nieuwe ontwikkelingen op particuliere kavels en organiseert tenders voor de eigen kavels. In samenwerking met belanghebbenden in het gebied wordt gewerkt aan plannen voor de herontwikkeling van het Schiekadeblok en het vernieuwen van verouderde kantoren of de transformatie naar woningen.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad

Mijlpaal

Begin 4e kwartaal minimaal 5% toename

Begin 4e kwartaal minimaal 10% toename

Realisatie (incl. peildatum)

4 uur en 9 minuten (4e kwartaal 2015)

N.v.t.

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Tenminste 120.000 M2
bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

Realisatie

0 m2 per 1 januari 2014

90.000 m2 per 1 januari 2016

Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017

Toelichting indicatoren
Langer verblijf van bezoekers binnenstad

Het doel is om bezoekers langer te laten verblijven in de binnenstad: het kernwinkelgebied met de belangrijkste aanloopstraten en verblijfsplekken.

Transformatie 120.000 M2 kantoren

Het doel is in om de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017 tenminste 120.000 M2 bruto vloeroppervlak aan kantoren in Rotterdam te transformeren naar een ander gebruikersdoel of te onttrekken aan de voorraad. Per 1 januari 2014 is gestart met ‘0’ (nul) en vanaf dat moment telt de gemeente de voortgang. Per 1 mei 2017 was reeds 136.526 m2 aan kantoorruimte getransformeerd.

Beleidsinitiatieven
Binnenstad

In de Binnenstad zet de gemeente de aanpak voort van Binnenstad als City Lounge. Deze aanpak bestaat uit het doorgaan met verdichten (meer inwoners en meer werkenden) en vooral het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Dat bereikt de gemeente door meer ruimte te bieden voor programmering en de buitenruimte aantrekkelijker te maken. Om dit voor elkaar te krijgen, kijkt de gemeente niet alleen naar de lange termijn, maar ook naar de korte termijn: tijdelijke initiatieven en experimenten, in samenwerking met stakeholders. Het gaat onder andere om:

 • Inzet op vier plekken in de binnenstad waar een doorlopende programmering plaatsvindt: Stationsplein, Schouwburgplein, Grote Kerkplein en Wilhelminapier.
 • De herinrichting van de Coolsingel tot een boulevard met allure.
 • De aanpak van de leegstand en inzet van de plintenstrategie in het kernwinkelgebied en in de aanloopstraten.
 • Experimenten met vermindering van straatparkeerplaatsen om meer ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers, en aan terrassen.
 • Meer ruimte te geven aan initiatieven en dit eventueel te koppelen aan mogelijk regelarme zone.
 • Doorgaande vergroening van de binnenstad. Inzet op beter onderling verbinden van plekken en kwartieren in de binnenstad.

Een langer verblijf in de binnenstad leidt tot een aantrekkelijkere en levendigere binnenstad. Dit draagt bij aan de doelstellingen van City Lounge om van de binnenstad een plek te maken voor verblijf, ontmoeting en vermaak. Deze prioriteit komt ook tot uiting in de intentie van het college om het noordelijk focusgebied van het Museumpark aan te pakken.

Stadshavens

Samen met marktpartijen en het Havenbedrijf Rotterdam wil de gemeente de komende decennia innovatieve woon- en werkgebieden in het Stadshavensgebied realiseren. Doel is de sociaaleconomische structuur van de stad en de haven te versterken. Dit jaar richt de gemeente zich, samen met het Havenbedrijf, op de verdere ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens (M4H) tot een gebied met stedelijke economische functies, inclusief woningbouw, woningbouw op Heijplaat en nieuwe initiatieven in de Maas- en Rijnhaven.
Nieuwe ondernemers vinden steeds beter hun weg naar RDM en M4H. De samenwerking tussen gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam krijgt opnieuw vorm als het Rotterdam Innovation District, opgezet om slagvaardig en doelgericht te kunnen sturen op de groeiende dynamiek van de vele marktpartijen.
Onder de vlag van Makers District blijft de gemeente inzetten op de gebiedsontwikkeling in M4H als brandpunt voor de innovatieve maakindustrie. Concrete projecten voor de komende jaren zijn de herontwikkeling van de Marconitorens tot woningbouw en uitbreiding van het Erasmus Center of Entrepeneurship (ECE), uitbreiding van het energiecluster door vestiging van nieuwe innovatieve bedrijven uit de schone maakindustrie, de herontwikkeling en exploitatie van de Ferro, experimenten voor een breed publiek op de Marconistrip, herinrichting openbare ruimte en de aanleg van Smart Grid.
Op Heijplaat (Nieuwe Dorp) is inmiddels gestart met Het verborgen geheim. Dit project omvat 29 eengezinswoningen. Het voorzieningenplan is in het voorjaar 2017 vastgesteld, evenals het investeringskrediet voor de gymzaal.
De ontwikkelvisie Maashaven is in 2018 de basis voor de voorbereiding van de uitvoering van de eerste onderdelen. Er wordt gewerkt aan het ontwerp en de financiële dekking voor het Getijdenpark. In 2018 voert het Havenbedrijf Rotterdam het nieuwe ligplaatsenplan binnenvaart uit.
Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en openbare aanbesteding.

Zuid

In Rotterdam-Zuid ligt de focus op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), de aanpak van het Hart van Zuid (Zuidplein en omstreken) en het Stadionpark: het stadion, Sportcampus en Park de Twee Heuvels.

Hart van Zuid

Het project Hart van Zuid draagt bij aan collegedoelstellingen in de volle breedte: fysieke herontwikkeling van het centrum van Zuid, in combinatie met een sociaal programma. Dit resulteert in een economisch vliegwiel.
In 2018 vinden de volgende werkzaamheden plaats bij deelprojecten:

 • uitwerking van ontwerpen van de Ahoy-hallen, Internationaal Congres Centrum, Kunstenpand, de OV-knoop, Hotel, Winkelcentrumuitbreiding, Parkeergarage, woningen en delen van de buitenruimte;
 • renovatie van de hallen van Ahoy;
 • sloop zwembad en mogelijk start bouw Kunstenpand;
 • start bouw Internationaal Congrescentrum;
 • start bouw woningen;
 • sociaal programma;
 • ingebruikname nieuw zwembad.
Stadionpark en Sportcampus

Feyenoord City
Op 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad het position paper met voorwaarden voor een gemeentelijke bijdrage vastgesteld met vijf amendementen en 26 moties. Hierbij is het project benoemd als Risicovol Project. Dit vraagt extra aandacht voor de voortgangsbewaking en rapportage aan de raad.
Feyenoord City geeft verder vorm en inhoud aan de planvorming voor een nieuw stadion. De gemeente speelt hierbij een faciliterende en ondersteunende rol. Ditzelfde geldt voor de gebiedsontwikkeling, waarvoor de ruimtelijke ordeningsprocedures in 2017 beginnen met een startnotitie. In 2018 wordt het masterplan afgerond.

Noorderhelling/Zuiddiepje
De Noorderhelling en het Zuiddiepje zijn twee nieuwe huisvestingslocaties voor bedrijven op en bij het bedrijventerrein Stadionweg. De vestigingslocaties zijn in eerste instantie bedoeld voor het herhuisvesten van bedrijven die moeten wijken bij de realisatie van Feyenoord City.

Sportcampus
Op de Sportcampus staat in 2018 de oplevering van de trainingsaccommodatie voor de profs gepland. De bouw van de trainingslocatie Sportclub Feyenoord en jeugdopleiding BVO start in april 2018 en wordt opgeleverd in de tweede helft van 2019.
In 2018 start de realisatie van de tijdelijke atletiekbaan op de Sportcampus.

Park Twee Heuvels
De gemeente werkt aan de uitwerking van het plan voor het Park de Twee Heuvels. In 2018 start de uitvoering van de eerste fase. De uitvoering van de tweede fase begint in januari 2019.

Overige gebiedsontwikkelingen en programma’s

In de overige gebieden faciliteert de gemeente initiatieven en initieert ze waar nodig zelf. Aan de hand van de marktvraag en de maatschappelijke urgentie brengt de gemeente een focus aan. Voorbeelden van ontwikkelingen in overige gebieden zijn Park16Hoven, Nesselande, Lloydkwartier, Parkstad en Locatie Zuiderziekenhuis.

Programma Zelfbouw

Het programma Zelfbouw maakt het bouwen in particulier opdrachtgeverschap voor diverse groepen Rotterdammers bereikbaar. Rotterdammers krijgen meer zeggenschap over hun woonruimte, zodat er meer aantrekkelijke en onderscheidende woonmilieus komen. Er zijn diverse vormen mogelijk. Deze variëren van nieuwbouw op een vrije kavel tot verbouwing van een oud schoolgebouw door een collectief van bewoners. Het programma richt zich op het in balans brengen van enerzijds het gemeentelijke aanbod van zelfbouwlocaties en anderzijds de vraag daarnaar in Rotterdam. Tevens faciliteert de gemeente initiatieven van private partijen. Ook verbetert de gemeente de informatievoorziening door het platform Pakjeruimte.nl.