Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Inzet op versnelling van een aantal woningbouwlocaties om in te spelen op de aantrekkende vraag naar woningen in een aantal gebieden. Inzet is om in drie jaar 10.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit gebeurt onder meer door inzet van de bouwcoördinator;
  • Vergroting van het aandeel grondgebonden woningen. Het gaat hierbij om eengezinswoningen. Dit kan bijvoorbeeld door omzetting van appartementen naar woningen met tuin en door samenvoeging van kleine woningen;
  • Het aanbod van woningbouwplannen per gebied zo goed mogelijk laten aansluiten op de marktvraag om eventuele overmaat te beperken;
  • Vergroting van het aanbod voor studenten en voor starters aan woningen in en rond de binnenstad;
  • Kantoren: vermindering van nieuwbouw en omzetting van incourante gebouwen.
  • Woonkavels: de campagne ‘Pak je Ruimte’ om zowel individueel als collectief particulier opdrachtgeverschap te stimuleren;
  • Bedrijfskavels: stimulering van de afzet. Hiervoor is een bedrijfsmakelaar aangesteld.
Indicatoren

Met het Meerjarenperspectief Grondexploitaties & Vastgoed en de Projectenmonitor Grondexploitaties stuurt de gemeente op grondexploitaties. In deze producten worden indicatoren berekend en geanalyseerd, zoals de netto contante waarde van de grondexploitaties, het weerstandsvermogen, het verdienvermogen, het aantal te starten woningen en de vierkante meters verkochte gronden voor kantoren en bedrijven. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente welke wijzigingen in de grondexploitatieportefeuille nodig zijn.

Toelichting
Netto Contante Waarde

Het saldo van de grondexploitatie waarbij rekening is gehouden met rente en toekomstige stijgingen van kosten en opbrengsten.

Weerstandsvermogen

Het vermogen dat op gemeentebreed niveau de macro-economische risico’s afdekt waarvoor in de grondexploitatieportefeuille geen voorzieningen zijn opgenomen.

Verdienvermogen

De som van alle positieve Netto Contante Waardes van de grondexploitaties.

Aantal te starten woningen

Het aantal woningen waarvan per jaarschijf wordt verwacht dat de bouw zal beginnen.

M2 te verkopen grond (kantoren/bedrijven)

Het aantal vierkante meter grond of kantooroppervlak dat de gemeente verwacht te kunnen verkopen.