Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

Sinds 2002 is het beleid dat de gemeente Rotterdam grond alleen nog in eigendom levert, of in sommige gevallen, eeuwigdurende erfpacht. Gronduitgiftecontracten die in erfpacht of in eigendom binnen de gemeente zijn of worden uitgegeven, worden beheerd. Het doel is uitvoering geven aan de privaatrechtelijke afspraken uit een gronduitgiftecontract. De gemeente heeft hierbij een dienstverlenende en controlerende rol.

Prioriteiten
  • Dienstverlening aan de burgers en marktpartijen optimaliseren;
  • Effectieve afhandeling van vragen binnen de daarvoor geldende termijnen.
Toelichting prioriteiten
  • Verbetering online dienstverlening en informatievoorziening ten behoeve van erfpachters via Rotterdam.nl en zaakgericht werken;
  • Telefonische en digitale bereikbaarheid is conform concernnormen en het team erfpacht ontvangt 20% minder doorverbonden klantgesprekken via 14010 dan in 2016.
Beleidsinitiatieven
Methodiek canonpercentage en discontovoet

Er wordt een evaluatie van de methodieken uitgevoerd waarmee het canonpercentage en de discontovoet worden bepaald, wat kan leiden tot aanpassing van voornoemde rentepercentages.

Afhechten bijbetalingsregeling

Voor de levering van grond in erfpacht ten behoeve van (sociale) huurwoningen vraagt de gemeente een lagere vergoeding dan voor de uitgifte van grond voor koopwoningen. Bij verkoop van de huurwoning wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden waaraan deze lage vergoeding voor het gebruik van de grond is gekoppeld. Hieruit volgt dat de gemeente bij verkoop van huurwoningen een bijbetaling verlangt, ook wel de bijbetalingsregeling genoemd. De corporaties zijn bezig met het verkopen van bezit. Als gevolg daarvan zal een bijbetaling moeten plaatsvinden. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de woningcorporaties.