Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

De gemeente is gestart met het versneld verkopen van het vastgoed.
Commerciële partijen (propertymanagement) voeren het beheer van deze portefeuille uit in afwachting van verkoop en verhuren het vastgoed tegen marktconforme tarieven om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Daarnaast zet de gemeente leegstandsbeheer in voor panden die leeg komen nadat de maatschappelijke functie is verdwenen.
Op een deel van de portefeuille zit een transformatieopdracht om door verandering van de functie of de bestemming versneld tot verhuur of verkoop te komen.

Prioriteiten
  • Sturen op het tegengaan en beperken van leegstand in de portefeuille;
  • Herijken van de meerjarenbegroting van Vastgoed (gehele portefeuille), verder professionaliseren van property management;
  • Doorontwikkeling bedrijfsvoering;
  • Reduceren portefeuille.
Toelichting prioriteiten
Sturen op het tegengaan en beperken van leegstand in de portefeuille

Leegstand wordt deels veroorzaakt door de economische situatie, deels door de toename van het aantal objecten dat niet meer benodigd is voor een maatschappelijke functie. De commerciële portefeuille en het risico op leegstand groeit hierdoor.

Herijken van de meerjarenbegroting van Vastgoed (gehele portefeuille), verder professionaliseren van property management

Het verder op orde brengen van de begroting zodat deze ook meerjarig beter aansluit. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de portefeuille kostendekkend/winstgevend is. Ook wordt het propertymanagement geëvalueerd, waarbij onderzocht wordt in hoeverre de beoogde doelstellingen zijn behaald.

Doorontwikkelen bedrijfsvoering

In 2016 en 2017 zijn al stappen gemaakt in het kader van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. In 2017 zijn de uitkomsten bekend geworden van het Rekenkamer onderzoek Cultuur, de raadsenquête Boompjeskade en het interne onderzoek van Twijnstra Gudde. Uitkomsten en aanbevelingen worden onder andere meegenomen in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Reduceren portefeuille

Om de portefeuille te reduceren is begin 2016 een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van de vernieuwde verkoopstrategie. Deze is medio 2016 tot uitvoering gebracht. Naast traditionele wijze van verkoop wordt ook ingezet op pakketverkopen en verkoop middels internetveiling. Daarbij is ook vastgoed verkocht op basis van “het beste plan voor de wijk”. Hierbij geldt niet alleen het financiële resultaat, maar ook de conceptuele invulling van het object. Deze strategie wordt in 2017/2018 verder tot uitvoering gebracht.

Indicatoren
Leegstand

Binnen de portefeuille Commercieel Vastgoed wordt gestuurd op een maximaal leegstandspercentage van 11%.

Toelichting Indicatoren

In 2018 houdt de gemeente een leegstandstarget van 11% aan. De haalbaarheid hangt sterk af van de effecten van de te verkopen panden en de leegstand in de onderwijsportefeuille. Daarnaast worden objecten ook gebruikt om tijdelijke initiatieven te huisvesten.