Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Opstellen integrale huisvestingsplannen voor verschillende typen vastgoed;
  • Doorontwikkeling bedrijfsvoering;
  • Herijken van de meerjarenbegroting van Vastgoed (gehele portefeuille);
  • Evaluatie maincontracting.
Toelichting prioriteiten
Opstellen integrale huisvestingsplannen voor verschillende typen vastgoed

Samen met de beleidsclusters en gebiedsontwikkeling worden huisvestingsplannen per portefeuille opgesteld om de toekomstige vraag naar en aanbod van vastgoed op elkaar af te stemmen. Doel is een optimale en efficiënte portefeuille maatschappelijk vastgoed.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

In 2016 en 2017 zijn al stappen gemaakt in het kader van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. In 2017 zijn de uitkomsten bekend geworden van het Rekenkamer onderzoek Cultuur, de raadsenquête Boompjeskade en het interne onderzoek van Twijnstra en Gudde. Uitkomsten en aanbevelingen worden onder andere meegenomen in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Herijken van de meerjarenbegroting van Vastgoed (gehele portefeuille)

De begroting wordt verder op orde gebracht zodat deze ook meerjarig beter aansluit. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de portefeuille kostendekkend is.

Evaluatie maincontracting

Voor de uitvoering van het onderhoud wordt gewerkt met maincontracting. Een evaluatie van de huidige wijze van maincontracting is gewenst. De uitkomst van de evaluatie wordt meegenomen in de nieuwe aanbestedingen.

Indicatoren
Indicator leegstand

Binnen de portefeuille Maatschappelijk Vastgoed wordt gestuurd op een maximaal leegstandspercentage van 7%.

Toelichting Leegstand

De interne en externe ontwikkelingen vergen een grotere inspanning om op een aanvaardbaar leegstandspercentage te blijven. Door een grotere algehele efficiency in het gebruik van het gemeentelijk vastgoed ontstaat er meer leegstand.