Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten en indicatoren

Het product Belastingen kent twee indicatoren en twee collegedoelstellingen.

De twee indicatoren zijn:

  1. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.
  2. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

De twee collegedoelstellingen zijn:

  1. Sinds 1 januari 2016 hanteert de gemeente voor het havengebied een ‘nihil-tarief’ voor reclamebelasting.
  2. Per 1 januari 2018 heft de gemeente geen hondenbelasting meer.

Daarnaast heeft het product Belastingen een nog niet gekwantificeerde doelstelling. Deze luidt als volgt:
De gemeente Rotterdam heeft de ambitie beschikkingen, facturen en aanslagen digitaal te versturen. Deze ambitie staat in de ‘Kadernotitie dienstverlening en vermindering regeldruk’. Met deze ambitie volgt het college de visiebrief van minister van BZK waarin hij schrijft dat burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de gemeente zoveel mogelijk digitaal moeten kunnen afhandelen. Een van de producten die bij Belastingen in aanmerking komt voor digitalisering is de ‘aanslag gemeentelijke heffingen’. Een proef hiermee is succesvol verlopen. Daarna is in 2017 de aanslag voor de gemeentelijke heffingen volledig digitaal verstuurd naar alle burgers die een abonnement hebben op de berichtenbox van mijnoverheid.nl. Burgers kunnen ook een eventueel bezwaar tegen de aanslag digitaal indienen. Het college wil in 2018 de parkeernaheffingen via de berichtenbox van mijnoverheid.nl verzenden.

Indicatoren

Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata.
Via de website van Waarstaatjegemeente is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.
Voor dit programma zijn de indicatoren 'gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden' en 'gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden' van toepassing. Onder gemeentelijke woonlasten wordt verstaan het totaal van de aanslag OZB-eigenaar woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De grootte van het huishouden is alleen voor de hoogte van het tarief afvalstoffenheffing van invloed.

Indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

BBV

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Mijlpaal

COELO

Realisatie

€ 696,31

€ 674,15

€ 669,42

BBV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Mijlpaal

COELO

Realisatie

€ 722,01

€ 713,85

€ 713,72

Toelichting indicatoren

De indicator betreft de optelsom van het tarief afvalstoffenheffing, rioolheffing en gemiddelde aanslag onroerende zaak belasting eigenaar / bewoner per eenpersoonshuishouden respectievelijk meerpersoonshuishouden.
Minder woonlasten voor burgers is een van de uitgangspunten van ons coalitieakkoord ‘Volle Kracht Vooruit’. De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke woonlasten voor een een- en meerpersoonshuishouden steeds gedaald. Voor 2018 dalen de woonlasten opnieuw voor de eenpersoonshuishoudens t.o.v. 2017, terwijl die voor meerpersoonshuishoudens nagenoeg stabiel blijven (zie verder paragraaf Lokale Heffingen).