Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De algemene prioriteit voor gemeentelijke participatie in deelnemingen is de behartiging van het publiek belang of de uitvoering van een bepaalde publieke taak. Een publiek belang is bijvoorbeeld de leveringszekerheid van elektriciteit of de drinkwaterkwaliteit. Voorbeeld van een publieke taak is het zorgen voor openbaar vervoer. Voor de gemeentelijke deelnemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • de risico’s moeten in redelijke verhouding staan tot het publiek belang, zowel financieel als beleidsmatig;
 • de deelneming (aandeelhouderschap) is het meest efficiënte en meest effectieve instrument om het beoogde beleidsdoel te realiseren;
 • het publiek belang en het toezicht daarop zijn niet al op een andere wijze volledig geborgd.

Deze voorwaarden zijn een afgeleide van bepalingen in het gemeentelijke Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018. Samen met het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Code Corporate Governance vormt dit beleidskader de belangrijkste richtlijn voor de uitvoering van het beleid voor verbonden partijen. Daarbij is de uitvoering van de algemene beleidsdoelstelling onder te verdelen in:

 • het aangaan van nieuwe deelnemingen;
 • het beheer en de evaluatie van bestaande deelnemingen;
 • de wijziging of beëindiging van bestaande deelnemingen.

Het risicobeheer van de verbonden partijen gebeurt concreet door een vertegenwoordiging van de gemeente Rotterdam als aandeelhouder of bestuurder bij deelnemingen. De gemeente heeft daartoe als instrumenten statutair of contractueel zeggenschap, toetsing, of control en advisering.
Daarnaast informeert en adviseert de gemeentelijke organisatie het college en de gemeenteraad bij plannen voor de verzelfstandiging van deelnemingen of voor het aangaan van nieuwe deelnemingen. Eenzelfde rol vervult de gemeente bij uittreding van aandeelhouderschappen of het opheffen van bestaande deelnemingen.

Binnen het product Deelnemingen zijn de volgende privaatrechtelijke verbonden partijen met uiteenlopende belangen opgenomen:

 • Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
 • Eneco Groep N.V.
 • Erasmus MC Biomedical Fund B.V.
 • Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. en Evides N.V.
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Tower Hotel Rotterdam B.V.
 • Innovation Quarter N.V.
 • N.V. Stadsherstel Historisch Rotterdam
 • RET N.V.
 • RET Infrastructuur B.V.
 • ROM Drechtsteden Beheer N.V.
 • ROM Drechtsteden Kil III C.V.
 • Royal Schiphol Group N.V.
 • Stedin Groep N.V.
 • Swanbridge Capital B.V.
 • Warmtebedrijf Exploitatie N.V.
 • Warmtebedrijf Infra N.V.

Van deze verbonden partijen keren de BNG Bank, Eneco, Evides, Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en de Schiphol Group winst uit aan de gemeente als aandeelhouder. Dit gebeurt in de vorm van dividend. Dat dividend is tevens de meest omvangrijke baat van dit product (zie: Toelichting baten en lasten). Er zijn verder verbonden partijen die vanwege hun beleid en bedrijfsactiviteiten fungeren als verlengstuk van een begrotingsprogramma en product. Daarom vindt de verantwoording plaats binnen de betreffende programma’s.

Indicatoren

De indicatoren of KPI’s van de deelnemingen worden jaarlijks verantwoord in het Beheerverslag van de gemeente Rotterdam.