Prioriteiten en indicatoren

  • Terugdringing van het aantal herplaatsingskandidaten, door een gecoördineerde terugplaatsing voor medewerkers die vallen onder het Sociaal Statuut 2005/2010 en een op basis van de voorrangsstatus geïntensiveerde matching op vacatures voor medewerkers die vallen onder het Sociaal Statuur 2013.
  • Verhoogde uit- en doorstroom van herplaatsingskandidaten, door intensivering van begeleiding bij ziekte, verzuim en disciplinaire trajecten.
  • Bemiddeling en ondersteuning via het transfertraject voor vrijwillige mobiliteit om instroom van beoogde toekomstige herplaatsingskandidaten te vermijden.