Prioriteiten en indicatoren

Concern Auditing

Het auditprogramma 2018 komt eind 2017 in de Audit en Risk Committee aan de orde, waarna de gemeentesecretaris het programma vaststelt. Onderwerpen die nu gepland staan en gedeeltelijk zullen doorlopen in 2018, zijn:

 • Sturen op naleving
 • Systeem van fraudepreventie en -detectie
 • Batenmanagement
 • IT-audits op het terrein van informatiebeveiliging
 • Doelmatigheid van processen
 • Ambtelijke integriteit

De prioriteit voor de door Concern Auditing uit te voeren audits wordt bepaald door risico-inschatting en uit politiek en bestuurlijke urgentie.

Indicatoren
 • klanttevredenheid : 8,0
 • doorlooptijd: binnen 6-8 weken
Middelen en Control

Middelen en Control heeft de komende periode de volgende ontwikkelopgaven:

 • Vormen van een professionele controlorganisatie
 • Ontwikkelen van een goed systeem voor continu verbeteren (PDCA) voor het concern
 • Helpen bij het verbeteren van primaire processen

Aan deze doelen wordt invulling gegeven door onder andere:

 • Ontwikkeling van een control-framework
 • Traject continu verbeteren van de kritische processen
 • Faciliteren van risicomanagement
 • Doorontwikkeling concerndashboard (CDB)

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Project 'Transparant begroten en verantwoorden'
 • Het toekomstrobuust maken van het jaarrekeningproces
 • Monitoren opvolging aanbevelingen van de raadsenquête Boompjeskade