Ontwikkelingen

Griffie

De griffie heeft als kerntaak om het proces van besluitvorming van en
de informatievoorziening aan de gemeenteraad te begeleiden en te bewaken. Daarbinnen
heeft de griffie de taak om de raad te adviseren over instrumenten en om het debat, dan wel
besluitvorming mee te faciliteren.

In 2016 is gestart met een reorganisatieproces, van griffie naar griffi-i, dat in 2020 afgerond zal zijn.
Daarvoor worden twee sporen bewandeld: (1) een korte termijn traject (opbrengst binnen een jaar), gericht op het elimineren van verspillingen in het basisproces en (2) een langere termijn traject
(opbrengst volledig in 2020), gericht op de verschuiving van inzet naar waarde toevoegende
taken.De reorganisatie wordt ondersteund door een nieuw motiverend personeelsbeleid.

Beleidsinitiatieven

Het komende jaar zal de griffie extra aandacht besteden aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2018. De griffie verzorgt de voorlichtingscampagne. Ook regelt de griffie het afscheid en de installatie van raadsleden. Verder worden alle administratieve, organisatorische, communicatieve en facilitaire zaken opgepakt en werkt de griffie de raadsleden in.

Rekenkamer Rotterdam

De Rekenkamer publiceert gemiddeld zes tot acht onderzoeken per jaar, naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het Rotterdamse beleid en bestuur. Met deze onderzoeken probeert de Rekenkamer Rotterdam B en W, de gemeenteraad en de Rotterdammers een spiegel voor te houden over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan. De uitkomsten van de onderzoeken worden vastgelegd in rapporten en brieven en voor politieke behandeling aan de raad aangeboden. Rapporten en brieven van de rekenkamer zijn altijd openbaar.

Ombudsman Rotterdam

De werkwijze van de gemeentelijke organisatie ten aanzien van klachtenbehandelingen is voor de Ombudsman het primaire speerpunt. De Rotterdamse Ombudsman beoordeelt als onafhankelijke instelling of de gemeente ‘behoorlijk’ heeft gehandeld. Dit doet de Ombudsman door individuele klachten van burgers af te handelen, op eigen initiatief onderzoek te doen en toe te zien op het integer handelen van de gemeente (de Regeling Melding Vermoeden Misstand, in de wandelgangen klokkenluidersregeling). Hierbij maakt de Ombudsman gebruik van alle middelen die het begrip tussen overheid en burgers kunnen vergroten, zoals werkinstructies voor ambtenaren en presentaties voor groepen burgers, bestuurders en ambtenaren.