Ontwikkelingen

De gebiedsorganisatie heeft vanaf 2018 nog een taakstelling om € 1,6 mln in te vullen. Dit komt voort uit RIO40, het ontwikkelprogramma van de gemeentelijke organisatie. Een en ander betekent dat vanaf 2018 het aantal formatieplaatsen in de gebiedsorganisatie afneemt. Er komen minder gebiedsondersteuners en gebiedsdirecteuren. Het aantal wijknetwerkers en wijkmanagers blijft gelijk. Daarnaast komen er enkele veranderingen in de organisatie. In lijn met het raadsvoorstel Evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam is ‘de wijk de maat’ en wordt de wijkmanager hét aanspreekpunt voor de gebiedscommissie of wijkraad. Op strategisch niveau komen er vier rayondirecteuren. Ook zijn er ontwikkelingen die de rol en de positie raken van de gebiedsorganisatie binnen het geheel van de gemeentelijke organisatie.

Participatiebudget

De primaire rol van de gebiedscommissie blijft de participatie bevorderen van de Rotterdammers in hun gebied. Het gaat om deelname van de bewoners in de ontwikkeling van het gebied. In maart 2018 zijn de nieuwe verkiezingen voor de gebiedscommissies. In de gebieden Feijenoord en Noord worden er, bij wijze van experiment, wijkraden gekozen. Om de betrokkenheid van de bewoners te bevorderen is er een budget voor participatie en bewonersinitiatieven beschikbaar.

Van gebiedsplan naar wijkagenda en wijkactieplan

Een ‘wijkagenda’ vervangt met ingang van de nieuwe collegeperiode het gebiedsplan. Deze wijkagenda bevat voor een periode van vier jaar, parallel aan de duur van het collegeprogramma, voor elk van de 43 wijken vijf doelen. De wijkagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in wijkactieplannen. De gebiedscommissie - of de wijkraad - is nauw betrokken bij de opstelling en uitvoering hiervan.

Om met deze systematiek te oefenen is in enkele gebieden in 2017 gewerkt met een wijkactieplan. Voor 2018 heeft elk gebied een wijkactieplan voor dat jaar. In de begroting 2018 zijn onder het tabblad ‘Gebieden’ de wijkactieplannen 2018 opgenomen.