Ontwikkelingen

Burgerzaken en BRP

De BRP (basisregistratie personen) moet een accuraat beeld geven van de personen die in Rotterdam wonen en vormt daarmee een afspiegeling van de werkelijkheid. Een goed functionerende BRP is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de burger en voor naleving en handhaving van regelgeving. Voor de naleving en handhaving van regels kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen.
De gemeente volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen de digitalisering van de burgerlijke stand.
Lange tijd werkte het Rijk aan verdere digitalisering en centralisatie van de BRP. Het was de bedoeling actuele persoonsgegevens elk moment van de dag, 24/7, beschikbaar te stellen en de gemeente in staat te stellen plaatsonafhankelijke dienstverlening te bieden. Onlangs heeft de Minister van BZK besloten het project Operatie-BRP stil te leggen en zich te bezinnen op de verdere ontwikkeling. Momenteel onderzoekt de VNG met een aantal steden, waaronder Rotterdam, de mogelijkheid dat gemeenten de al geprogrammeerde onderdelen kunnen gebruiken.

Verkiezingen

In maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en voor de gebiedscommissies. De recente besluitvorming in de gemeenteraad over de invulling van de gebiedscommissies en diverse experimenten, krijgt in de tweede helft van 2017 een uitwerking in nieuwe regelgeving en een deels aangepast verkiezingsproces.
In 2019 volgen de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de waterschappen en het Europees Parlement.

Democratische vernieuwing

In 2015 heeft het college het beleidskader democratische vernieuwing aangeboden aan de gemeenteraad. De nieuwe instrumenten die hierin zijn geïntroduceerd, zijn nader uitgewerkt:

  • de Burgerjury: deze is de afgelopen drie jaar tweemaal per jaar bijeengekomen;
  • het Right to Challenge daagt burgers uit om een voorziening over te nemen en zelfstandig uit te voeren. In 2016 en 2017 is hiermee geëxperimenteerd en zijn 7 challenges ingediend. In het najaar van 2017 vindt een evaluatie plaats. De gemeente zal dan bezien wat nodig is om het ‘Right to Challenge’ verder te ontwikkelen;
  • de digitale instrumenten om een (gebieds)referendum of meningspeiling uit te voeren zijn klaar voor gebruik. Eind 2016 heeft voor de eerste keer een lokaal referendum plaatsgevonden op de gebruikelijke (niet-digitale) manier; het onderwerp was de Woonvisie;
  • CityLab010 is hét Rotterdamse laboratorium voor maatschappelijke innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen tussen de gemeente en de stad. De gemeente stelt budget beschikbaar aan Rotterdammers of Rotterdamse organisaties met ideeën en initiatieven waarmee ze maatschappelijke vraagstukken in de stad aanpakken. De aanpak uit 2015, het eerste jaar van CityLab010, is geëvalueerd en op grond daarvan in 2016 enigszins aangepast. In 2017 heeft een inhoudelijke evaluatie van de ondersteunde plannen plaatsgevonden. Ook in 2017 zijn tal van experimenten en initiatieven ondersteund.
Stadsarchief

Het Stadsarchief vervult een belangrijke rol als vraagbaak en bron voor informatie in geschrift, beeld en geluid over de historie van Rotterdam en de Rotterdammers. Als archiefbewaarplaats voor omliggende gemeenten en waterschappen beschikt het tevens over een schat aan regionale informatie. Met behulp van dit uitgebreide bronmateriaal levert het Stadsarchief geregeld een bijdrage aan evenementen, herdenkingen, radio- en televisieprogramma’s, publicaties en tentoonstellingen, zowel binnen als buiten Rotterdam.
Het Stadsarchief is een van de partners van de Erfgoedcoalitie. Deze coalitie zet zich in voor de doorlopende leerlijn over de geschiedenis van de stad in het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.
Binnen de gemeentelijke organisatie groeit de rol van het Stadsarchief door de overkomst van en dienstverlening uit recente archieven. Door de organisatiebrede verhuisbeweging naar vier kantoorpanden zijn er vele kilometers archief overgebracht naar het archiefgebouw aan de Hofdijk. De medewerkers daar ordenen deze archieven en maken ze toegankelijk. In 2018 wordt dit project voortgezet. Daarnaast zet het Stadsarchief onverminderd in op digitale dienstverlening en duurzame opslag van digitale informatie. In 2018 zal er bijzondere aandacht zijn voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers over recente overheidsinformatie. Ook maakt het Stadsarchief plannen voor een grootscheepse digitalisering.