Ontwikkelingen

Basisveiligheid op orde

In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueert het college de intensieve inzet in deze wijken. De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de laatste meting krijgen extra aandacht. Het college richt zich hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlastgevende personen.

Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit blijft topprioriteit. Met de komst van het programma "Stok achter de deur 2015-2018" is deze aanpak verder aangescherpt en geïntensiveerd. De aanpak bestaat uit een persoonsgerichte en een wijkgerichte aanpak. De “jeugdoverlast hotspots” zijn de wijken waar relatief veel overlast wordt ervaren. Hier zet de gemeente extra capaciteit in bovenop het reguliere jongerenwerk in het gebied. De extra capaciteit bestaat uit 24 fte jeugdhandhavers en 30 fte stedelijk team jongerenwerk. Ook wordt vanuit het programma extra ingezet op ouders van overlastgevende jongeren en is de samenwerking met Halt uitgebreid. De gemeenteraad is op 12 juli 2017 in een voortgangsbrief (zie beleidsmonitoren, 3.7.3 ) geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het programma Stok achter de deur.

Woonoverlast

De woonoverlastcoördinator voert de regie op de aanpak van ernstige woonoverlast en beheert hiervoor een netwerk met woningcorporaties, (wijk)politie, gebiedsnetwerkers, wijkteams en andere experts. De gemeente legt meer verantwoordelijkheid bij woningcorporaties door hen te stimuleren de overlastgevenden privaatrechtelijk aan te pakken. De gemeente betrekt zorg- en hulpverleningsinstanties meer bij het oppakken van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbare personen.

Wij-samenleving

Vanuit het programma WIJ-samenleving wordt, met Rotterdammers, gebiedscommissies en maatschappelijke organisaties, geïnvesteerd in de sociale weerbaarheid en veerkracht van de stad. De uitkomsten van de G1000/de Burgertop worden ingezet bij het vervolg van het programma en de activiteiten die in 2018 worden gefaciliteerd. De waardevolle netwerken die de afgelopen periode zijn opgebouwd vanuit het programma, worden uitgebreid en ingezet ten behoeve van het veerkrachtig en weerbaar houden van de stedelijke samenleving en het voorkomen van maatschappelijke spanningen.

Radicalisering

Binnen de Rotterdamse aanpak radicalisering focussen we op vier actielijnen:
1. Tegengaan van polarisatie en voorkomen van maatschappelijke spanningen
2. Preventie
3. Signalering en training
4. Persoonsgerichte aanpak (PGA)

1. Het herkennen en de-escaleren van maatschappelijke spanningen doet de gemeente onder andere in samenwerking met haar netwerk van sleutelpersonen en experts.
2. De preventieve lijn focust zich op groepsgerichte activiteiten met als doel het vergroten van de weerbaarheid van Rotterdammers en het wegnemen van voedingsbodems van radicalisering. Dit gebeurt o.a. door dialoogbijeenkomsten, weerbaarheidstrajecten en opvoedcursussen.
3. Bij de derde lijn zet de gemeente in op het vergroten van de bewustwording van Rotterdamse professionals en burgers ten aanzien van radicalisering. De gemeente helpt organisaties bij het opzetten van een structuur van aandachtsfunctionarissen op dit thema, geeft voorlichting en (verdiepings)trainingen.
4. Vanuit de vierde lijn ontvangt het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR) adviesaanvragen en signalen met betrekking tot radicalisering. De collega’s van het MAR beoordelen dit en agenderen zo nodig complexe casuïstiek voor overleg in het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (VHRR). Door

(cyber) weerbaarheid van de stad

Digitale dreigingen vormen een van de grote veiligheidsdreigingen van deze tijd. Interne en externe veiligheid zijn steeds minder goed van elkaar te scheiden. Indien een aantal cruciale systemen en of vitale infrastructuren tegelijkertijd worden platgelegd ontstaat er binnen een aantal uren een ontwrichtende situatie op de samenleving. Criminelen maken steeds meer gebruik van de cybermogelijkheden.

De rol van de overheid op gemeentelijk niveau op het gebied van cyberresilience en cybersecurity dient nog nader onderzocht en ingevuld te worden. De snelheid waarmee de digitalisering zich ontwikkelt vergt daarnaast blijvende aandacht. Naast cybercriminaliteit, -terrorisme en -spionage vormt cybersabotage een groot risico. Voor Rotterdam en de haven zijn de risico’s groot. Het cyber resilience programma voor de haven is daarvoor een eerste aanzet. Ten behoeve van snel en adequaat crisismanagement van Rotterdam is een strategisch kader continuïteit opgesteld. Ook de resultaten van de pilot MKB (Midden –en Kleinbedrijf) en Cyber zal voor het handelingsperspectief van de gemeente consequenties hebben. Een onderdeel van de cyberstrategie zal ook gaan over de mogelijkheden die Big Data biedt om de veiligheid in de stad te bevorderen. Het gebruik ervan kan bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebruik van gegevens (door gemeente en ketenpartners). Ten behoeve van digitale toekomst hiervoor dient een strategische visie uitgewerkt te worden, rekening houdend met alle deelprojecten die nu al lopen.

High impact crimes (HIC)

De aanpak van High Impact Crimes richt zich op:
1. Minder recidive. De daders van HIC delicten krijgen een persoonsgerichte aanpak. In die aanpak van daders werkt de gemeente nauw samen met alle mogelijke partners (o.a. Veiligheidshuis, politie, reclassering, OM) en gezamenlijk wordt er telkens gezocht naar vernieuwende interventies.
2. Minder gelegenheid. Door woningen en wijken beter te beveiligen voorkomt de gemeente HIC delicten. Ook de stimuleringsregeling met de woningcorporaties die sinds 2015 loopt is onderdeel van het preventieve pallet aan maatregelen. Met de corporaties is afgesproken dat zij in aangewezen wijken extra investeren in inbraakwerende maatregelen. De gemeente financiert op haar beurt ook in 2018 50% van deze investeringen.
Naast de stedelijke inzet stelt de gemeente elk jaar de vijf hotspotwijken vast. In deze wijken werken alle betrokken partners intensief samen in de aanpak van woninginbraken. In 2017 vindt de hotspotaanpak plaats in Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Bospolder-Tussendijken en Tarwewijk.
Tijdens de zogenaamde Donkere dagen – periode van oktober tot maart – werken politie, Stadsbeheer en bewoners in de wijken samen om woninginbraken tegen te gaan. De hotspotaanpak wordt in 2018 voortgezet. De wijken waarop de focus zal liggen, bepaalt de driehoek in december 2017.
3. Minder opbrengst. Met de aanpak op heling proberen de gemeente en haar partners de afzetmarkt van stelers te verkleinen.
4. Minder impact. Het HIC-nazorgteam bezoekt slachtoffers en staat hen bij in emotioneel, juridisch en praktisch opzicht. Het bieden van nazorg aan slachtoffers blijft een belangrijk speerpunt. In preventieve zin worden Rotterdammers via alle mogelijke media voorgelicht over HIC-delicten en het voorkomen van slachtofferschap. Daarbij is specifiek aandacht voor de kwetsbare groep van senioren.

Ondermijning

De Spaanse Polder is een gebied dat meer aandacht en prioriteit nodig heeft. Daarom gaan de gemeenten Rotterdam en Schiedam samenwerken om een integrale gebiedsgerichte organisatie op te zetten. Een benadering die veiligheid, economie en openbare ruimte combineert om het gebied te “upgraden”.

Levendige stad

Rotterdam is de afgelopen jaren steeds populairder geworden als stad om een evenement te organiseren. Het aanbod is groter en gevarieerder waarmee ook nieuwe doelgroepen worden bereikt. Daarmee is Rotterdam een levendige en aantrekkelijke stad. In mei 2017 heeft de gemeente het grootste en voor velen het mooiste evenement gecoördineerd, de huldiging van Feyenoord.

Met de groei van het aantal evenementen in de stad groeit ook het beroep op schaarse capaciteit van gemeentelijke onderdelen, de politie en hulpdiensten. Het aantal evenementen, de complexere evenementen maar ook de terreurdreiging vraagt dat de gemeente en politie scherper moeten kijken naar de verdeling in tijd, ruimte maar ook veiligheid en de ervaren overlast van evenementen. Dat doen de gemeente met de onder andere met de kalendervorming, de locatieprofielen en met de vergunningprocedure.

Naast de evenementen is de Rotterdamse horeca het visitekaartje van de stad. De duizenden horecabedrijven laten de stad bruisen maar kennen ook een keerzijde namelijk overlast en verstoring van de openbare orde. Een veilige en aantrekkelijke stad om te werken en te wonen is de opgave. De soms tegengestelde functionaliteiten maken deze opgave complex. Horecaondernemers zoeken bovendien naar mogelijkheden voor nieuwe initiatieven op locaties waar nog geen of weinig horeca is gevestigd. Ook is er, vanuit ondernemers maar ook de politiek, steeds meer roep om vernieuwende horeca. Daarbij is telkens maatwerk nodig, waarbij in overleg met de ondernemer gezocht wordt naar mogelijkheden om zijn ideeën te realiseren. De wet- en regelgeving verandert daarbij in hoog tempo, onder meer om genoemde initiatieven mogelijk te maken.