Ontwikkelingen

Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s zijn colleges van B&W verplicht om de brandweerzorg regionaal onder te brengen bij een veiligheidsregio. De grenzen van deze veiligheidsregio’s zijn tevens bij wet bepaald. Samen met 14 andere regiogemeenten heeft Rotterdam de brandweerzorg ondergebracht bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast is de gemeenschappelijke meldkamer en de risico- en crisisbeheersing ten behoeve van fysieke incidenten bij de VRR ondergebracht. De burgemeesters van de gemeenten binnen de veiligheidsregio vormen het algemeen bestuur van de VRR. Uit het Algemeen Bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. De voorzitter is de burgemeester van de grootste gemeente. Voor de VRR is de voorzitter dus de burgemeester van Rotterdam.
Het dagelijks bestuur van de VRR legt een concept begroting ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Gemeenten krijgen gelegenheid om hun zienswijze op de begroting uit te brengen. Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk, gehoord deze zienswijzen, de begroting vast.

Naast de gemeenschappelijke regeling VRR, is er een gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer ten behoeve van de brandweerzorg in het haven- en industriegebied. Gezien de bijzondere risico’s van de haven en de vele bedrijven die verplicht een bedrijfsbrandweer moeten hebben, is in 1997 samenwerking gezocht tussen de gemeenten en de bedrijven. Zodoende is er een goed en specifiek uitgeruste brandweer voor het haven- en industriegebied die voorbereid is op specifieke scenario’s. De gemeente financiert 34,1% en het collectief van bedrijven (CIBUA) 65,9%. Het bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers uit het collectief van bedrijven, de wethouder Haven en de burgemeester (voorzitter). Het bestuur stelt ook de begroting vast. De Gezamenlijke Brandweer staat bij operationele inzet onder het commando van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarmee wordt de Wet Veiligheidsregio’s ook nageleefd.

De gemeenteraad wordt ieder jaar geïnformeerd over de concept begrotingen van de VRR en de Gezamenlijke Brandweer en de zienswijze van het college van B&W hierop. In de brieven met kenmerk 17bb4722 en 17bb5225 is de gemeenteraad nader geïnformeerd over de begrotingen van de VRR en de Gezamenlijke Brandweer voor 2018.

  • De brandweer implementeert onderdelen van het Plan Brandweerzorg. Het plan zal o.a. een visie op de repressieve organisatie bevatten met uitgangspunten die de basis vormen voor o.a. het kazernespreidingsplan en dekkingsplan.
  • De meldkamer Rotterdam-Rijnmond wordt samengevoegd met de meldkamer Zuid Holland-Zuid tot één meldkamer Rotterdam. De verbouwing en transitie van meldkamer Zuid Holland-Zuid en meldkamer Rotterdam-Rijnmond tot meldkamer Rotterdam worden afgerond.
  • Op 10 juli 2017 is het VNG-bestuur akkoord gegaan met het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht. De achterbannen van de vakbonden hebben 26 juni ingestemd met het principeakkoord. Nu beide partijen ingestemd hebben wordt begonnen met de uitwerking van het akkoord.
  • De bewonersbijeenkomsten in het kader van industriële veiligheid worden voortgezet.

Nadere informatie en kengetallen over deze gemeenschappelijke regelingen is tevens te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

De gemeente Rotterdam neemt tevens nog deel aan samenwerkingsverbanden in de regio met betrekking tot veiligheid, te weten:

  • Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). Dit is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak werkt de VRRj samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en of verdachten van strafbare feiten.
  • De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
  • Het RIEC Rotterdam (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
  • Burgernet: faciliteert onder andere de app die wordt ingezet bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen en vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.