Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

De volgende externe ontwikkelingen zijn van belang:

  • De minister heeft het Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding in 2016 getekend en gepubliceerd. De aanbestedingsprocedure die in 2016 is gestart, leidt tot een contract met de aannemerscombinatie in 2017. Dit markeert de start van de uitvoeringsfase;
  • Voor de rijksweg A16 Rotterdam (voorheen A13/A16) is het Tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) medio januari 2017 naar verwachting op basis van een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk. De minister van IenM is gestart met de aanbesteding van de A16 Rotterdam;
  • Het ministerie van IenM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) coördineren het MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag, in nauwe samenspraak met de overige drie opdrachtgevers; de gemeenten Rotterdam en Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Eind april 2016 is de eerste fase van dit onderzoek – de zogenaamde kwartier maakfase – afgerond. Op 1 mei is vervolgens gestart met de daaropvolgende fase van analyse- en oplossingsrichtingen. Besluitvorming over de afronding van dit onderzoek is voorzien in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Bestuurlijk Overleg MIRT) najaar 2017.
Interne ontwikkelingen

Het versterken van het vervoer over water is een belangrijke opgave om de stad aantrekkelijker en bereikbaarder te maken. Dit wordt in een gezamenlijke strategie met Provincie Zuid-Holland en MRDH ontwikkeld.