Ontwikkelingen

Externe Ontwikkelingen
Versterking Vestigingsklimaat

Via clusteraanpak, met de kansrijke clusters Clean Tech, Medisch, Maritieme dienstverlening en Food, leveren we een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de stad. Dat betekent onder andere nog meer inzet op het verbreden van de maritieme dienstverlening, het verder ontwikkelen van de stad als een vestigingsplek voor hoogwaardige dienstverlening, goede dienstverlening aan ondernemers en inzet op een goede bereikbaarheid van de stad.

Regionale samenwerking

Intensievere samenwerking met regionale publieke en private partners; onder andere Innovation Quarter, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Clean Tech en Medical Delta en vele private partijen bij het uitbouwen van de kansrijke clusters (Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch), verbetering van het vestigingsklimaat, ondersteuning van ondernemerschap en meer innovatie.

Agenda stad

In 2017 is er verder gewerkt aan de uitwerking van de verschillende City deals (o.a. Roadmap next economy, klimaatadaptatie en binnenstedelijk bouwen) waar Rotterdam bij betrokken is. Een mogelijk vervolg van Agenda Stad zal afhangen van de inzet van het nieuwe kabinet.

Interne Ontwikkelingen
Clusterontwikkeling

De gemeente ondersteunt, versterkt en jaagt de samenwerking tussen de clusters Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan. De gemeente speelt een actieve rol in de verbinding van initiatieven van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen die de transitie van de economie van de stad versnellen, en waar nodig wordt ingezet om belemmeringen weg te nemen.