Ontwikkelingen

Arbeidsmarkt

Het economisch herstel zet door. De landelijke werkloosheid is gedaald en de werkgelegenheid neemt toe. De groei van de werkgelegenheid is vooral merkbaar in de techniek, transport en logistiek, specifieke zakelijke dienstverlening, groothandel, detailhandel, horeca, ICT en bouw. De grootste toename zit in flexibele vormen van arbeid, zoals uitzendwerk en tijdelijk contracten. Nog niet iedereen profiteert, in dezelfde mate, van deze ontwikkelingen. Vooral werkzoekenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zoals langdurig werklozen, ouderen en lager opgeleiden, hebben nog steeds veel moeite om werk te vinden. Ze voldoen vaak nog niet om op de korte termijn aan de stijgende eisen van werkgevers en moeten concurreren met andere werkzoekenden met een betere arbeidsmarktpositie, zoals ww'ers en herintreders. Om de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden in de bijstand duurzaam te versterken wordt ingezet op het verbeteren en effectiever maken van de aanpak van arbeidsontwikkeling met als doel werkzoekenden meer competitief te maken voor de arbeidsmarkt. Ook zoekt de gemeente vanuit de werkgeversaanpak specifieker naar sociale werkgevers die kansen willen creëren voor onze doelgroep.

Nieuw Beschut

Met de invoering van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Beschut werk is expliciet als instrument in de Participatiewet opgenomen vanuit het oogpunt dat er altijd een groep mensen is die wel loonwaarde heeft, maar deze loonwaarde uitsluitend in een beschutte omgeving kan realiseren. Elke gemeente heeft bij ministeriële regeling een verplicht aantal te realiseren werkplekken aangewezen gekregen. Voor Rotterdam gaat het om 107 te realiseren werkplekken van gemiddeld 31 uur ultimo 2017. Voor 2018 gaat het om (voorlopig) 188 plekken. De realisatie is ‘naar behoefte’. Dit betekent dat het aantal indicaties dat door het UWV voor de betreffende gemeente wordt afgegeven bepalend is, tot het maximum van 107 plekken in 2017.

Co-creatie

De gemeente vraagt de markt steeds vaker om mee te denken over innovatieve oplossingen voor hardnekkige maatschappelijk problemen. Denk hierbij aan initiatieven als Citylab 010, Social Impact Bonds maar ook Challenge 010. Wel blijkt het lastig om de snelheid en wendbaarheid van de initiatiefnemers te matchen met zo’n grote organisatie als de gemeente. Het programma Co-creatie van Werk en Inkomen is een van de actiepunten van het Actieplan Sociaal ondernemen en probeert te zorgen voor een ontvankelijkere overheid voor initiatiefnemers die streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Hiervoor is € 0,4 mln gereserveerd. Het programma probeert de ervaren belemmeringen door ambtenaren in de samenwerking met de markt weg te nemen of te agenderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn impact meten, efficiënte toeleiding van initiatiefnemers richting de juiste experts binnen de gemeente, heldere uitvraag te doen aan sociaal ondernemers etc.

Statushouders

Het volume aan uitkeringen in Rotterdam is in de eerste zeven maanden van 2017 gestegen met 0,8% ten opzichte van eind 2016. Deze stijging is (naast de hogere pensioenleeftijd) gevolg van de instroom van statushouders. Dit wordt ondersteund door landelijke cijfers van het CBS. Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond daalde in 2016 met 4.000, terwijl het aantal van niet-westerse immigranten (voornamelijk Syrische vluchtelingen) steeg met 19.000.