Ontwikkelingen

Rotterdamse aanpak statushouders

Per 1 oktober 2017 gaat de aangepaste Wet inburgering in. Een van de aanpassingen is dat de participatieverklaring als een verplicht onderdeel van de wet. Sinds de start hebben tot en met het eerste half jaar van 2017 575 statushouders de participatieverklaring getekend. Per oktober 2017 komen er voorbereidende workshops. Ook moeten alle inburgeringsplichtigen de participatieverklaringen ondertekenen en moet hier een registratie komen. Dit betekent dat er ook workshops komen voor inburgeringsplichtigen die niet als vluchteling naar ons land gekomen zijn. Hiermee worden de bestaande activiteiten uitgebreid naar een nieuwe doelgroep.

Bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers

Stichting Opzoomer Mee heeft een verkenning laten doen naar de toekomst van het Opzoomer Mee en de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Ook presenteert de stichting in het najaar 2017 een strategisch plan voor de komende jaren. Het delen van de kennis en kunde van Opzoomer Mee en het ‘vermarkten’ daarvan kan gaan bijdragen aan verduurzaming van de Rotterdamse bottom-up aanpak voor maatschappelijke participatie en activering.

Er komt lokaal, maar ook landelijk en internationaal, steeds meer aandacht voor sociaal ondernemen en de bijdrage die sociaal ondernemers kunnen leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het actieplan sociaal ondernemen voor Rotterdam staat daarmee niet op zichzelf. In de uitvoering ervan zoekt de gemeente de samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de G4 en de G32, bijvoorbeeld met de doorontwikkeling van de MAEX.