Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Het aantal huishoudens dat van een bestaansminimum moet rondkomen is al sinds enkele jaren rond de 18% van het totale aantal Rotterdamse huishoudens. Door het toenemend aantal statushouders dat zich vestigt in Rotterdam neemt de druk op de armoedevoorzieningen toe, met name op de bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Het aantal Rotterdammers onder beschermingsbewind blijft aanzienlijk toenemen door onder andere verruiming van de criteria van de wet (te weten problematische schulden of financiële verkwisting). Hierdoor stijgen de kosten van de bijzondere bijstand. Uit prognoses blijkt dat deze stijging zich zal doorzetten. De komende periode wordt ingezet op regie met betrekking tot de in-, door- en uitstroom van bewindvoering en inzet op budgetbeheer als alternatief.
De beslagvrije voet wordt bij schulden niet altijd correct - meestal te laag - toegepast door deurwaarders of de overheid, zoals de Rijksbelastingdienst. Het gevolg hiervan is dat mensen met schulden nog verder in de schulden terechtkomen. Per 1 januari 2018 wordt een nieuwe wijze van berekenen van de beslagvrije voet geïmplementeerd.
De gemeente heeft van het Rijk extra structurele financiële middelen ontvangen voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Deze middelen worden geïnvesteerd langs de volgende drie sporen:

  • Lange termijn investering in de ontwikkeling van kinderen ter preventie van armoede;
  • Korte termijn investering in het wegnemen van belemmeringen als gevolg van armoede op de participatie kinderen;
  • Lange termijn investering in de financiële zelfredzaamheid en de preventie van schulden van gezinnen.

De komende periode worden de verschillende voorstellen op basis van bovenstaande sporen voor de besteding van deze middelen verder uitgewerkt en geïmplementeerd. De voorstellen betreffen o.a. het ophogen van de vergoeding in het kindpakket, extra investeringen in het aanpakken en vroegsignaleren van schulden in gezinnen met kinderen en interventies gericht op het verbeteren van sociaal-emotionele competenties van jongeren.

Interne ontwikkelingen

De komende periode investeert de gemeente in het verbeteren van de schulddienstverlening onder de verantwoordelijkheid van het programma ‘Samenhang Schulddienstverlening’. De uitwerking van dit programma vindt plaats langs de volgende lijnen: een effectievere inzet van ondersteuning, een verbetering van de keten en verbetering van effectmeting en monitoring.

Zomerakkoord

In 2017 en 2018 wordt als gevolg van het Zomerakkoord totaal € 10,6 miljoen extra geïnvesteerd in armoedebestrijding en schulddienstverlening. Deze investering betreft het ophogen van het AOW- en Jeugdtegoed, uitbreiden doelgroep individuele inkomenstoeslag , gedeeltelijk leenbijstand omzetten naar gift en vergoeding vrijwillige ouderbijdrage voor scholen voor ouders met een laag inkomen. De extra investering in schulddienstverlening wordt ingezet voor ondersteuning gericht op de toegang tot schulddienstverlening.