Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • De nieuwe Omgevingswet voorziet, onder andere, in een vereenvoudiging van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast voorziet deze wet in een nieuwe manier van werken, het is niet langer “nee,ten zij”, het is dan “ja mits”. Belangrijke doelen van de Omgevingswet zijn een meer integrale wijze van werken, het vooropstellen van participatie en het vergroten van de lokale afwegingsruimte. De wet is voor een deel nog onder constructie, onder andere in de vorm van uitvoeringsbesluiten. De invoering van de Omgevingswet was voorzien in 2019. De minister heeft een herfasering aangekondigd. De extra tijd is echter een welkome aanvulling op de voorbereiding van de invoering van deze wet in de complexe gemeente die Rotterdam is.
  • De nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is door het kabinet teruggetrokken (Eerste Kamer), er bleek onvoldoende draagvlak nadat de wet wel door de Tweede Kamer was aangenomen. Deze wet is gericht op een nieuw stelsel in de bouw dat is gericht op private kwaliteitsborging. De wet maakt de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de oplevering van een bouwwerk conform het Bouwbesluit. De gemeente beoordeelt het gekozen instrument van kwaliteitsborging in relatie tot een risicoklasse. De gemeente doet mee met het landelijk experiment Private kwaliteitsborging grondgebonden woningen, en aan de pilot Architect aan zet. Bij deze laatste pilot voeren architecten de toetsing uit bij bouwprojecten met een laag risico. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de terugtrekking van het wetsvoorstel.
  • De veranderingen in wonen en zorg vragen voortdurend om aandacht. Mensen blijven langer thuis wonen. Dit heeft tot gevolg dat aanpassingen aan woningen moeten plaatsvinden en dat daarvoor goede afstemming met onder andere de Brandweer, woningbouwcorporaties en zorginstanties noodzakelijk is. Brandveiligheid voor kwetsbare bewoners is hierbij een aandachtspunt. De multidisciplinaire afstemming sinds 2016 leidt tot snelle en efficiënte afhandelding van aangevraagde woningaanpassingen. Deze aanpak wordt onverminderd voortgezet.
Interne ontwikkelingen
  • Op 28 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe integrale beleidsplan Naleving Omgevingsrecht 2017 – 2021 vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. In 2018 zal op basis van dit plan de naleving worden georganiseerd en de programmatische handhaving worden uitgevoerd. Ook vindt de vertaling plaats naar de uitvoeringspraktijk toe.
  • Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving ingevolge de Erfgoedwet / Monumentenwet. De Rotterdamse Erfgoedagenda is eind 2016 door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.
  • Uitvoeren van een programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad.
  • Verkoopbeleid corporatievoorraad: de verkoop van corporatiewoningen kan bijdragen aan een aantrekkelijke woonstad. De gemeente heeft hiervoor een beleidskader vastgesteld.