Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak daarop te anticiperen en te reageren is al enige jaren duidelijk. De gemeente Rotterdam heeft een aantal jaren geleden ervoor gekozen om nadrukkelijk de urgentie van duurzaamheid in beleid en werken vorm te geven met een apart programma Duurzaam. De Rotterdamse aanpak en praktische uitwerking in maatregelen en projecten, zoals de Rotterdamse Adaptatie Strategie, waterpleinen, stimulering van elektrisch vervoer of de fiets, en de warmterotonde zijn uitgegroeid tot voorbeelden voor binnen- en buitenland. Deze kennis en ervaring is ook ingebracht tijdens de VN-Klimaatconferentie in december 2015 in Parijs, de COP-21.

Het in Parijs gesloten Klimaatakkoord was aanleiding te onderzoeken of de gemeente een PLUS kon zetten op het programma Duurzaam: dichter bij de Rotterdammer. Na een uitgebreide inventarisatie, zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie als met stakeholders als Eneco, Stichting Natuur & Milieu, Zuid-Hollandse Milieufederatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, is de “PLUS” op het programma Duurzaam 2015-2018 geformuleerd. Met deze PLUS zet gemeente Rotterdam extra in op projecten die bijdragen aan de duurzame energietransitie én die zorgen voor schonere lucht, waar mogelijk in combinatie met klimaatadaptatie (droge voeten).

De extra inzet is gericht op:

  • De zon als bron: de gemeente stelt elke Rotterdammer in staat te profiteren van zonne-energie. Daarbij maakt de gemeente gebruik van een brede aanpak volgens de Uitvoeringsstrategie Zonne-energie010;
  • Energiebesparing voor bewoners: de gemeente gaat haar ambitie van 10.000 duurzame woningrenovaties overtreffen;
  • Groene / duurzame gebouwen: de gemeente maakt meer werk van energiebesparing in haar gemeentelijke gebouwen;
  • Rotterdam Energie-Infrastructuur Plan (REIP): samen met onder andere energie- en netwerkbedrijven, onderzoeksinstellingen en woningcorporaties maakt de gemeente wijksgewijs de energie-infrastructuur klaar voor de energie van de toekomst;
  • 1 KM2 dakenlandschap in het centrum, waarbij energiebesparende maatregelen met klimaatadaptatie optimaal zullen worden geïntegreerd;
  • Vergroening van de leveranciersketen door materialen voor de buitenruimte duurzaam in te kopen en zero-emissietransport extra te belonen.

Voor de Warmtetransitie is van groot belang of het Ministerie van Economische Zaken ervoor kiest alle kolengestookte elektriciteitscentrales op korte of op lange termijn te sluiten. Hoewel sluiting van de kolengestookte centrales gewenst is, is het college zich ervan bewust dat de afweging een zaak voor het ministerie van Economische Zaken is. Het ministerie zal bij de afweging kijken naar de invloed van de sluiting op de landelijke energievoorziening. Naast de energievoorziening spelen overigens bedrijfseconomische overwegingen hierbij een rol.

Interne ontwikkelingen

Nu duurzaamheid op de kaart staat, is het de komende jaren de opgave om het thema waar mogelijk te verankeren in projecten, maatregelen en beleid. Uiteindelijk moet het duurzaamheidsdenken een integraal onderdeel uitmaken van het werken en denken, zowel vanuit een fysieke invalshoek als vanuit een sociale invalshoek, bij planontwikkeling, gebiedsontwikkeling en bij uitvoering en beheer. Dit geldt bij het uitstippelen van de Roadmap Next Economy en bij de invulling van de Rotterdamse Resilience Strategie. Deze strategie is voor de zomer 2016 gelanceerd en inmiddels breed opgepakt in de gemeentelijke organisatie. De Rotterdamse deelname aan de C40 en de steun van de Rockefeller Foundation zijn daarbij van groot belang. Hierbij staat de toekomstige economische concurrentiepositie van Rotterdam centraal, gelet op de huidige energie-intensieve industrie in Rotterdam en haven, en de benutting van kansen en kennis.