Ontwikkelingen

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trekt aan, er is een toename van bouwinitiatieven. De gemeente verwacht dat de bevolking van gemeente Rotterdam in 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 47.000 inwoners toeneemt tot 676.000. De inwoners mogen verwachten dat je in de stad goed kunt wonen, je kunt verplaatsen op tal van manieren, je kunt vermaken en elkaar kunt ontmoeten in de buitenruimte kunnen verplaatsen. Dat geldt natuurlijk ook voor de bezoekers en ondernemers in de stad. De veranderende leeftijdsopbouw, het opleidingsniveau van de bevolking en het veranderende gebruik van de stad stellen andere eisen aan de woningvoorraad en de inrichting van de stad.

Bereikbare Stad

Rotterdam is goed bereikbaar, zowel op de fiets, met het openbaar vervoer als met de auto. De stad biedt voldoende ruimte voor kinderen. Daardoor voelen bewoners, in alle soorten en maten, zich er thuis. Rotterdam heeft een steeds groenere buitenruimte en een steeds schonere lucht. De Rotterdammer is graag buiten en heeft veel mogelijkheden om actief in beweging te zijn en elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. Dit is het perspectief waaraan de gemeente werkt aan de hand van het programma Stedelijke Inrichting.

Next City

Onder de titel Next City werkt de gemeente aan een toekomstverkenning op basis van trends en ontwikkelingen. Deze toekomstverkenning helpt de gemeente de gewenste ontwikkeling te realiseren van de fysieke infrastructuur, zoals wegen, voet- en fietspaden en dergelijke. In 2018 werken we verder aan deze toekomstverkenning. De toekomstverkenning Next City is een onderdeel van de bredere toekomstverkenning die de gemeente doet onder de titel Verhaal van de Stad.

Omgevingswet

Het Rijk voert op korte termijn de Omgevingswet in. Deze invoering is een aantal keren uitgesteld; op het moment van schrijven van deze begroting lijkt de datum van inwerkingtreding 1 juli 2019. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Het Rijk wil hiermee een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving beter wettelijk ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, vooral om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.

In 2017 is de aandacht voor de Omgevingswet verder ingebed in het werkpakket van team bestemmingsplannen. Naast het bijdragen aan diverse pilots, intensief overleg met andere gemeenten en vergroting van de kennis (workshops, seminars, etc.) is gestart met een eerste dummy-Omgevingsplan. Deze dummy moet belangrijke informatie opleveren over de gevolgen van de Omgevingswet op de werkprocessen van het team bestemmingsplannen. Relevant is dat naar alle waarschijnlijkheid de actualiseringsplicht bestemmingsplannen al per 1 januari 2018 vervalt. De behandeling van dit onderdeel door de Eerste en Tweede Kamer loopt ten tijde van het schrijven van deze tekst. Door het vervallen van de actualiseringsplicht komt tijd vrij voor de invoering van de Omgevingswet. Ook krijgt de gemeente gelegenheid de prioritering van de actualisering af te stemmen op de plekken die momenteel in ontwikkeling zijn en op ontwikkelingen op plekken die bijdragen aan de collegetargets. Ook geeft het vervallen van de verplichting ruimte om de verworven kennis over de Omgevingswet eerder in te zetten bij gebiedsontwikkelingen. Vanzelfsprekend is en blijft onze ambitie om actuele bestemmingsplannen te hebben.
Tot slot speelt bij bestemmingsplannen het komende jaar dat door ‘parapluherzieningen’ een aantal onderwerpen wordt toegevoegd aan de huidige bestemmingsplannen. Een parapluherziening is een herziening van bestemmingsplannen op themaniveau (parkeren, groen, spelen) in plaats van op gebiedsniveau. Que prioritering hebben parapluherzieningen altijd voorrang boven gebiedsgerichte bestemmingsplannen.

In 2018 speelt onder andere de parapluherziening voor het thema parkeernormen, dit is het gevolg van het feit dat de Bouwverordening per 1 juli 2018 niet meer geldt. Tot 1 juli 2018 worden de parkeernormen verankerd in de bouwverordening.