Ontwikkelingen

Omgevingswet

Het Rijk werkt aan een nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 zal ingaan. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee beoogt de wetgever een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, vooral om de belangen van Rotterdam en van de haven te borgen.
Het Rijk heeft ingezet op modernisering van het milieubeleid. Centraal staat hier het werken in coalities aan gezonde en slimme steden. Om te bereiken dat nieuw beleid voldoende aansluit bij de behoeften vanuit Rotterdam, zijn twee pilots aangedragen.

Minder Rijksmiddelen

De rijksregelingen op grond waarvan de gemeenten subsidie ontvingen zijn de afgelopen jaren flink afgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de ISV-regelingen (investeringsbudget stedelijke ontwikkelingen), de subsidie voor bodemsaneringen en het geld voor lucht kwaliteitmaatregelen. Rotterdam is in gesprek met het Rijk voor een vervolgtraject voor de verschillende milieudossiers.