Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • Aantrekken woningmarkt. De woningmarkt heeft zich afgelopen jaar flink hersteld. Er is een toename in het aantal transacties op de woningmarkt. De behoefte aan nieuwbouwwoningen neemt sterk toe.
  • Wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De wijzigingen die voor de grondexploitaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 van kracht zijn, hebben geleid tot andere rekenregels en begrotingstechnische wijzigingen. De financiële effecten zijn verwerkt in de Jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota 2017. Verdere inbedding in de (project)administratie vindt tot en met 2018 plaats.
  • Invoering van de nieuwe Omgevingswet. De invoering van deze wet komt naderbij en is nu voorzien in 2019. De gemeente inventariseert de gevolgen van de wet, voor zover mogelijk nu de wet nog in ontwikkeling is. De gemeente anticipeert verder tot het moment van de daadwerkelijke invoering.
Interne ontwikkelingen
  • Jaarrekeningproces. De gemeente evalueert dit proces om het verder te verbeteren. Dit jaar staan vooral de planning en dossiervorming centraal.
  • Het interne controleproces van de grondexploitaties is in 2017 veranderd. Een deel van het controleproces ligt binnen de lijnorganisatie zodat er een heldere rolverdeling ontstaat tussen lijnorganisatie, Control, Financial Audit en accountant.
  • Er is een bouwcoördinator aangesteld om de processen voorafgaand aan de start van nieuwbouwwoningen te versnellen.
  • In 2018 zal de gemeenteraad gevraagd worden diverse nieuwe grondexploitaties in uitvoering te nemen. Het college legt tevens een aantal scopewijzigingen in lopende grondexploitaties ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.
  • De projectenmonitor Grondexploitaties (voortgangsrapportage over de grondexploitatieportefeuille) verschijnt tweemaal per jaar.
  • Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties & Vastgoed (MGV) wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • Door de aantrekkende markt en het natuurlijk verloop van het personeelsbestand loopt de werkdruk op. Het aantrekken van ervaren medewerkers in het werkveld van dit product blijkt lastig. Daarom vervolgen we de ingezette koers om startende nieuwe medewerkers via een intern traject op te leiden tot vakspecialist.