Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

Het herstel van de economie zet zich door. Mensen die grond in erfpacht bezitten hebben steeds meer bestedingsruimte. Het deel van de bestedingsruimte dat wordt ingezet voor conversie is niet goed in te schatten. Om die reden is het maken van een prognose van een mogelijke toename van de conversieomzet speculatief. De lage rentestand heeft een belangrijk negatief effect op de bereidwilligheid om huidige tijdelijke erfpachtcontracten naar eeuwigdurende erfpacht dan wel naar vol eigendom te converteren. De woningmarkt is flink hersteld. Er is een toename in het aantal transacties op de vastgoedmarkt en het aantal transformatieprojecten.

Interne ontwikkelingen

De verlaging van de omslagrente heeft invloed op het product Erfpacht. Zowel de toegerekende rentelasten als de interne rentebaten van de vrijgevallen afkoopsommen zullen vanaf 2018 afnemen. Door de aantrekkende markt loopt de werkdruk op. Dit zal worden opgevangen door inhuur van externe krachten. Voor de aanpak van dubieuze debiteuren zal extra capaciteit nodig zijn. Het interne controleproces zal ook in 2018 gecontinueerd worden.