Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen

De markt voor commercieel vastgoed – kantoren, winkels en bedrijven – is verbeterd. De verwachte marktvraag naar nieuwbouw van kantoren en winkels betreft voornamelijk een vervangingsvraag en blijft de komende jaren onveranderd. Naar verhouding heeft Rotterdam veel vierkante meters kantorenoppervlakte die niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. Op dit moment is er een tendens zichtbaar dat een deel van deze kantoren worden getransformeerd tot woningen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de stad om meer woningen te realiseren in de stad.

Over het algemeen stijgen in Rotterdam de woningprijzen. In bepaalde gebieden op Rotterdam zuid blijft deze stijging achter. Met de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt getracht de woning voorraad op Zuid te verbeteren en hiermee ook de waarden van het vastgoed te laten stijgen.

Interne ontwikkelingen

De verdere professionalisering van de afdeling wordt in het uitvoeringsplan Vastgoed uitgewerkt. De uitkomsten van de lopende onderzoeken zoals raadsenquête en Twijnstra Gudde worden in dit uitvoeringsplan verwerkt in concrete acties met realistische termijnen.