Ontwikkelingen

Op het gebied van de belastingen spelen verschillende ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. In 2016 stuurde het kabinet een brief aan de gemeenten over de manier waarop het een aantal rijksbelastingen zou kunnen verschuiven naar gemeentebelastingen. Op het moment van schrijven van de gemeentebegroting is echter niet duidelijk hoe het nieuw te vormen kabinet hiertegenover staat. Een andere ontwikkeling is dat het Rijk de precariobelasting voor nutsnetwerken afschaft. Ook heeft de gemeenteraad besloten met ingang van 2018 de hondenbelasting af te schaffen. Een toelichting op deze ontwikkelingen staat in de paragraaf lokale heffingen.