Ontwikkelingen

Opheffen Financieringsreserve

Bij de behandeling van Voorjaarsnota 2017 is besloten om per 2018 de Financieringsreserve op te heffen en het saldo van € 82 mln toe te voegen aan de Algemene reserve.

Omslagrente

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente.
Vanaf 2018 is de berekening van de verschillende interne rentetarieven gebaseerd op richtlijnen die de commissie BBV geeft.

Met ingang van het lopende begrotingsjaar 2017 is:

  • de omslagrente grondexploitaties verlaagd van 2% naar 1,7%;
  • de rentevergoeding pensioenvoorzieningen verlaagd van 1,629% naar 0,864%.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is:

  • de omslagrente over investeringen verlaagd van 3% naar 2,5%;
  • de bespaarde rente verlaagd van 3% naar 2,5%.

Bij Voorjaarsnota 2017 / eerste herziening 2017 zijn de financiële effecten voor het gehele concern nog verrekend op het product Financiering. Daarbij is op het product Financiering een stelpost opgenomen. Bij deze begroting 2018 / tweede herziening 2017 vindt verrekening plaats met alle gemeentelijke producten. De verlaging van de verschillende interne rentetarieven is een financieel-technisch complexe aangelegenheid. We hebben derhalve een stelpost van € 500 aangehouden om onvoorziene rente-effecten te kunnen opvangen. Bij Voorjaarsnota 2018 wordt bezien of en in hoeverre deze stelpost kan vrijvallen.