Ontwikkelingen

Het collegeprogramma voorziet in een doorontwikkeling van het concern, gekoppeld aan een structurele besparing van € 40 mln. In deze ontwikkelslag ligt de focus op verdere vereenvoudiging, optimalisatie en efficiëntie van de ondersteuning van de andere organisatieonderdelen. Deze opdracht is grotendeels afgerond door de ontwikkeling van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning en de directie Middelen en Control, en met de invulling van de besparingsopgave.

De besparingsopgave is in de begroting verwerkt; de invulling staat toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het restant van de besparingsopgave wordt volgens planning in 2018 behaald. Net als de overige concernontwikkelingen, streeft het college ernaar de besparingsopgave op organische wijze te laten realiseren. De bijbehorende formatiereductie vindt zoveel mogelijk plaats met natuurlijk verloop. Samen met de Centrale Ondernemingsraad is de ambitie geformuleerd om deze besparingsopgave te voltooien zonder dat daar herplaatsingskandidaten uit voort komen.

Daarnaast zorgt een uitbreiding van taken van de gemeente, met onder andere de decentralisatie van rijkstaken, de Participatiewet en de milieuzonering voor behoefte aan een structurele toename van juridische capaciteit.

Informatiebeveiliging

De Rekenkamer Rotterdam heeft in het najaar van 2016 onderzoek gedaan naar de staat van de fysieke beveiliging en ICT-beveiliging van de gemeente. De resultaten zijn in 2017 in de gemeenteraad besproken en hebben geleid tot aanscherping van de meerjarige aanpak. Daarnaast is extra geld uitgetrokken om extra prioriteit te geven aan de beveiliging van gegevens, gebouwen en systemen. Zie voorjaarsnota

Eigen regie voor medewerkers gemeente

In onze moderne informatiesamenleving worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie die de participatiemaatschappij, zelfredzaamheid en burgerparticipatie mede mogelijk maken. Medewerkers willen in toenemende mate regie over hun werk, hun persoonlijke ontwikkeling en hun HR-zaken. Naast eigentijdse dienstverlening voor de Rotterdammer
werkt de gemeente daarom ook aan modernisering van de interne dienstverlening. Een onderdeel hiervan is een persoonlijke HR-portal dat uiteindelijk alle HR-zaken bevat.

Financiën en inkoop

Er is toenemende aandacht voor de juiste toepassing van de Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkoop, aanbestedingsprocedures en de hieraan gerelateerde beleidsdoelen.

Daarnaast zijn er eenmalig middelen beschikbaar voor de financiële processen. In het kader van het Meerjarig Verbeterplan zijn alle financiële processen beschreven en zijn verbeterpunten geïnventariseerd. Verdere automatisering van de financiële processen zorgt voor een betere efficiency en verdere ontwikkeling van de administratie.

Rol Concernstaf en Strategie

Bij Concernstaf en Strategie staat co-creatie centraal. Verbindingen leggen, intern en extern, is een kernkwaliteit. Dat gebeurt binnen een kleinere organisatie in de politieke realiteit van alledag. Vanuit het belang van het gemeentebestuur, nationale en internationale profilering en de economische en maatschappelijke positie van de stad, ondersteunt en adviseert de concernstaf het gemeentebestuur. Naast de afronding van het huidige collegeprogramma #Kendoe, zijn de voorbereidingen gestart voor facilitering van het nieuwe college, na de verkiezingen van maart 2018.