Prioriteiten

Democratische vernieuwing

Rotterdammers moeten meer zeggenschap krijgen en mee kunnen beslissen over de toekomst van hun wijk en hun stad.

Slimme en vernieuwende organisatie en klantgerichte dienstverlening

De Rotterdammer is het uitgangspunt. Klanttevredenheid over de dienstverlening is leidend bij de verdere ontwikkeling van digitale, telefonische en fysieke dienstverlening van de gehele gemeente. De dienstverlening is snel en zeker, transparant, regelarm en mensgericht.

Veilige wijken

Sommige wijken zijn nog niet veilig genoeg en een aantal problemen is hardnekkig. Op die plekken en problemen legt het college de focus. De aanpak gaat verder dan het bestrijden van criminaliteit alleen. De aanpak start met het voorkómen ervan. Deze aanpak vraagt om een combinatie van sociale en fysieke investeringen, een goed beheer en onderhoud van de buitenruimte, slimme manieren om naleving te bevorderen en optimale vormen van toezicht en handhaving.

Betrokkenheid en inzet van alle Rotterdammers voor veiligheid

De betrokkenheid van ondernemers en bewoners bij de veiligheid in hun wijk en stad is groot. Zij geven aan welke problemen moeten worden aangepakt en helpen mee aan oplossingen. Samen met hen maakt het stadsbestuur afspraken over wat zij in hun eigen buurt kunnen doen, en welke inzet van de gemeente hen daarbij kan ondersteunen.

Aanpak overvallen, straatroven en woninginbraken

De stevige aanpak van overvallen, straatroven en woninginbraken zet het college door. Deze aanpak is zowel persoongericht als gebiedsgericht, zowel repressief als preventief. Slachtoffers van overvallen krijgen nazorg en deze aanpak krijgt meer aandacht.

Veiligheid en handhaving

Een leefbare stad is in de eerste plaats een veilige stad. Nog te veel Rotterdammers ervaren onvoldoende dat de stad of hun buurt veiliger geworden is. Werk aan de winkel dus om de veiligheid samen met de Rotterdammers te verbeteren. Stevig optreden als het nodig is, ruimte laten waar dat kan en experimenteren om naleefgedrag te bevorderen.

Dierenwelzijn

Met een nota dierenwelzijn wil het college onder andere de zorg voor dieren meer onder de aandacht van Rotterdammers brengen.

Bereikbare en gezonde stad

Het college neemt maatregelen om de leefomgeving te verbeteren: het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vergroenen van de openbare ruimte hebben daarbij prioriteit.

Een sterkere economie, meer mensen aan de slag

Een gezonde economie en meer werkgelegenheid gaan hand in hand. Ondernemers maken de economie en die ondernemers hebben meer ruimte en zuurstof nodig. Daarom richt het college zich de komende jaren op het wegnemen van belemmeringen om te ondernemen en op het versterken van het organiserend, investerend en innoverend vermogen van ondernemers.

Een sterke haven met goede verbindingen met de stad

De stad, de Rotterdammers en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opgave voor de komende jaren is haven en stad meer van elkaar te laten profiteren. Door meer werk voor Rotterdammers en een grotere regionale spin-off.

Onderwijs

Het Rotterdamse onderwijsbeleid is gericht op het verhogen van de onderwijsresultaten. Daarvoor is de kwaliteit van het onderwijs cruciaal.

Cultuur

Een bruisend en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod met sterke iconen en voldoende aandacht voor creativiteit en vernieuwing zijn onontbeerlijk voor een sterke stad. Het college blijft investeren in talentontwikkeling, zowel als het gaat om de brede basis als om de beroepsuitoefening en de kunstbeoefening in de vrije tijd.

Sport

Sporten en bewegen dragen op vele manieren bij aan een vitaal Rotterdam. Het is leuk om te doen, stimuleert sociale verbanden, bevordert talentontwikkeling, draagt bij aan een betere gezondheid en stimuleert de economie.

Ondernemerschap in cultuur- en sportsector

Het college stimuleert ondernemerschap in de cultuur- en sportsector.

Jeugd

Natuurlijk blijft het college hard werken aan betere zorg voor de jeugd met het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Zorg

Het college blijft hard werken om Rotterdammers die het nodig hebben de juiste zorg en ondersteuning te bieden. De komende jaren staan in het teken van het verder doorontwikkelen van het stelsel van Zorg en Welzijn, met daarbij specifiek aandacht voor eenzaamheid, ouderenmishandeling en langer (zelfstandig) thuis wonen.

Werk moet lonen

Het college wil dat zo veel mogelijk Rotterdammers hun eigen inkomen verdienen en biedt alleen inkomensondersteuning als dat echt nodig is.

Tegenprestatie

Rotterdammers met een bijstandsuitkering en voor wie betaald werk nog geen reële optie is, laat het college niet aan de kant staan. Zij leveren naar vermogen een tegenprestatie. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de stad en aan de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid.

Samen leven; benoemen en aanpakken

Integratie is een belangrijke sleutel naar aantrekkelijke wijken en buurten waar het goed samenleven is. Dat gaat niet vanzelf. Het college wil een Rotterdamse samenleving waarin mensen elkaar verstaan en over etnische en religieuze grenzen heen respectvol met elkaar omgaan. Het college verwacht van iedereen dat hij of zij zich aanpast en voegt naar de spelregels van Nederland en Rotterdam.

Buitenruimte

De komende jaren wil het college de straten, de parken en groenstroken schoonhouden. Leefbare buurten zijn opgeruimde buurten.

Duurzaamheid

Door voor en met Rotterdammers te investeren in duurzaamheid werkt het college aan een gezonder Rotterdam voor iedereen. Schonere lucht, een lagere energierekening en meer banen, dat is het doel.

Sterke stad, aantrekkelijke wijken, bestrijden van leegstand

Een aantrekkelijke woonomgeving en een gezonde economische structuur gaan hand in hand.

Gezellige binnenstad

De binnenstad is hét visitekaartje van de stad, de City Lounge van Rotterdam, de plek voor ontmoeting, verblijf, vermaak en wonen. Daarom maakt het college de komende vier jaar de binnenstad samen met de partners nog gezelliger en levendiger. Zodat mensen er langer willen verblijven, ook na het winkelen of werken, omdat het aangenaam en groen is, met activiteiten op straat en op het water.