Financieel kader

Financieel kader

2017

2018

2019

2020

2021

Beginstand (Voorjaarsnota 2017)

0

0

0

0

0

Intensiveringen

0

-15.539

-3.079

-3.069

-2.558

Ramingsbijstellingen

6.195

3.832

2.596

953

-482

Reserves

-6.740

12.090

520

2.153

3.078

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

545

-382

-37

-37

-37

Totaal

0

0

0

0

0

De beginstand van de Begroting 2018 betreft de laatst vastgestelde stand bij Voorjaarsnota 2017, inclusief amendementen. Bij de voorjaarsnota is het amendement zomerakkoord aangenomen, dit betrof financiële effecten van het zomerakkoord voor het jaar 2017. De effecten van het zomerakkoord voor 2017 zijn derhalve verwerkt in de beginstand van deze begroting.

De financiële effecten van het Zomerakkoord voor de jaren 2018 en verder, zijn vormgegeven in de motie Zomerakkoord, die ook bij de Voorjaarsnota 2017 is aangenomen. De dekking voor deze motie is in de Begroting 2018 opgenomen; u ziet de wijzigingen terug bij de intensiveringen. U ziet bij de intensiveringen ook de financiële verwerking van de moties Woef en Ondermijning, beide aangenomen bij de voorjaarsnota. Tot slot wordt geïntensiveerd op het gebied van inrijbeperkende maatregelen (veiligheid).

In deze begroting worden geen bezuinigingen doorgevoerd. Daarom ziet u deze categorie niet terug in de tabel of op de website.

Sinds 2016 is de tweede bestuursrapportage samengevoegd met de begroting. Dat betekent dat er bij de begroting niet alleen vier jaar vooruit gekeken wordt, maar ook een bijstelling van de budgetten van het lopende boekjaar plaatsvindt. Een voordeel ten opzichte van de oude werkwijze, is dat de meerjarige effecten van een gebeurtenis in het lopende jaar, meteen verwerkt kunnen worden. Bij de ramingsbijstellingen ziet u de bijstellingen van de budgetten van 2017 en de meerjarige effecten daarvan.

Bij de taakmutaties worden de wijzigingen in het gemeentefonds opgenomen. De lasten worden opgenomen bij de producten en programma's, de dekking komt uit de reserve Taakmutaties. Gemeentebreed is dit neutraal en ziet u dus geen saldo. Datzelfde geldt voor de categorie Reserves: deze sluiten op concernniveau altijd op nul. Hierop is echter een uitzondering en dat betreft de mutatie op de algemene reserve. Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt vereffend met de algemene reserve.

De technische wijzigingen betreffen geen beleidsmatig keuzes, maar hebben een boekhoudkundige of organisatorische aanleiding. Deze zijn op gemeentebreed niveau altijd saldoneutraal, met uitzondering van wijzigingen die op de kostenplaatsen (afdelingen) worden doorgevoerd.

Financieel kader voor kostenverdeling

In de tabel hierboven zijn, als gevolg van wijzigingen op kostenplaatsen, de technische wijzigingen niet nul. Hieronder vind je ook een tabel waarbij de kostenverdeling nog niet plaats heeft gevonden. Hierin kun je terug zien dat de technische wijzigingen op nul sluiten. De bovenste tabel sluit aan met alle tabellen bij de programma's en producten.

Financieel kader

2017

2018

2019

2020

2021

Beginstand (Voorjaarsnota 2017)

0

0

0

0

0

Intensiveringen

0

-15.539

-3.079

-3.069

-2.558

Ramingsbijstellingen

5.126

3544

2.559

916

-519

Reserves

-5.126

11.995

520

2.153

3.078

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0