Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

Totaal baten

8.743

7.814

7.544

7.544

7.544

7.544

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.810

2.469

2.301

2.301

2.301

2.301

Opbrengsten derden

3.932

5.345

5.242

5.242

5.242

5.242

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

137.285

130.999

133.095

127.836

129.017

128.408

Apparaatslasten

70.275

56.943

56.839

55.090

55.069

55.069

Inhuur

7.059

4.824

1.888

1.888

1.888

1.888

Overige apparaatslasten

3.119

725

807

801

780

780

Personeel

60.096

51.394

54.143

52.401

52.401

52.401

Interne Lasten

-7.642

-7.861

-8.335

-8.335

-8.335

-8.335

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-2

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-7.640

-7.861

-8.335

-8.335

-8.335

-8.335

Programmalasten

74.652

81.917

84.591

81.081

82.283

81.674

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.930

17.418

19.101

15.685

17.349

16.957

Kapitaallasten

444

559

961

869

831

715

Overige programmalasten

1.966

2.269

538

803

378

278

Salarislasten WSW en WIW

0

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

60.312

60.020

62.341

62.074

62.074

62.074

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-128.542

-123.184

-125.551

-120.292

-121.473

-120.864

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-128.542

-123.184

-125.551

-120.292

-121.473

-120.864

Onttrekking aan reserves

55

0

673

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

55

0

673

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-128.487

-123.184

-124.878

-120.292

-121.473

-120.864

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

20.457

18.299

17.425

17.321

17.429

17.356

Overhead clusterondersteuning

0

13.989

14.054

13.756

13.190

13.162

Resultaat na Overhead

-148.945

-155.473

-156.357

-151.369

-152.092

-151.382

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuurlijke boetes, zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen en een aantal subsidies van het rijk.

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit kosten voor bestrijding woonoverlast, gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, bevorderen Veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crime (HIC), bestrijden woninginbraken, beleid en uitgeven evenementen- en horecavergunningen, tegengaan ondermijnende criminaliteit en aanpak jeugdoverlast. Aan de RET wordt een subsidie verstrekt voor de inzet van OV surveillanten. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten van de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, beveiliging van gemeentelijke gebouwen en de brug- en sluiswachters.

Reserves

Er is in 2016 € 55 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken, die ingevlochten is vanuit de voormalige deelgemeenten. Er wordt in 2018 of mogelijk al deels eerder € 673 onttrokken aan het specifiek veiligheidsprogramma uit de reserve Wijkgericht werken ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid in de wijken. In de meeste wijken zijn de ontwikkelingen positief. Tegelijkertijd toont het wijkprofiel dat in sommige wijken de ontwikkelingen minder positief en zelfs in sommige wijken negatief zijn. In de meest kwetsbare wijken continueren wij de intensieve inzet in deze wijken. Met name zal de inzet gefocust worden op de HIC-aanpak zoals wijken als Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Bospolder-Tussendijken en Tarwewijk.

Meerjarig verloop

Het resultaat na overhead daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voornamelijk door het wegvallen van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters per 1 januari 2017. Deze daling wordt enerzijds beperkt door een lagere toerekening van overhead aan het product. Anderzijds is voor de periode 2017 en 2018 budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van project Nota Schone Stad en Plan-Oost en het opzetten van een Crisisorganisatie bij Veilig. Vanaf 2019 vallen deze middelen weg en laat het resultaat een stabiel beeld zien. De lasten dalen verder meerjarig vanwege de invulling van de bezuinigingen en de afbouw van het budget voor Bospolder-Tussendijken na 2018. Tegelijkertijd zijn de lasten meerjarig toegenomen als gevolg van de aanpak problematiek Spaanse Polder, project Sexueel Intimiderend Straatgedrag, Ondermijning en de FLO Brandweer vanaf 2018.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.