Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Totaal baten

150.124

264.280

147.009

132.281

106.403

96.403

Bijdragen rijk en mede-overheden

10.398

2.131

607

113

113

113

Financieringsbaten

864

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

140.139

262.149

146.402

132.168

106.290

96.290

Overige baten

-1.276

0

0

0

0

0

Totaal lasten

159.862

263.569

149.297

133.413

102.438

92.461

Apparaatslasten

20.789

17.981

17.287

16.902

16.498

16.498

Inhuur

3.686

1.653

84

137

84

84

Overige apparaatslasten

939

449

457

455

449

449

Personeel

16.164

15.880

16.746

16.311

15.965

15.965

Interne Lasten

49.595

41.331

34.540

34.600

34.703

34.480

Beleidspecifiek vastgoed

20.831

16.572

15.871

15.520

15.865

15.433

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

28.764

24.759

18.669

19.080

18.838

19.046

Programmalasten

89.479

204.257

97.470

81.911

51.238

41.483

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

35.514

60.889

30.685

23.292

10.428

5.546

Kapitaallasten

15.302

14.138

13.981

13.936

10.948

10.063

Overige programmalasten

38.580

128.607

52.674

44.384

29.562

25.099

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

84

623

130

300

300

775

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-9.738

711

-2.288

-1.132

3.964

3.942

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-9.738

711

-2.288

-1.132

3.964

3.942

Onttrekking aan reserves

3.399

3.897

3.488

4.701

898

398

Onttrekking Bestemmingsreserve

3.399

3.897

3.488

4.701

898

398

Toevoeging aan reserves

700

373

0

0

7

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

700

373

0

0

7

0

Vrijval reserves

25.080

1.579

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

25.080

1.579

0

0

0

0

Resultaat

18.041

5.814

1.200

3.569

4.856

4.340

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

6.152

6.276

6.673

6.781

6.689

6.528

Overhead clusterondersteuning

0

3.420

3.467

3.436

3.257

3.246

Resultaat na Overhead

11.889

-3.882

-8.940

-6.647

-5.089

-5.435

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben betrekking op bijdragen rijk, medeoverheden en opbrengsten derden. Deze baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit parkeren en bijdragen derden.
De sterke stijging van de baten in 2017 ten opzichte van 2016 komt in het bijzonder door de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. De uitvoering van dit project vindt plaats in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die een grote financiële investering pleegt in dit project.

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding, de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven, luchtkwaliteit projecten zoals de milieuzone, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. De sterke stijging van de lasten in 2017 ten opzichte van 2016 betreft de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, zoals genoemd onder de baten.

Reserves

In 2017 valt nog eenmalig het resterende saldo van het in 2016 opgeheven Parkeerfonds vrij. Daarna zullen er voor Parkeren geen onttrekkingen en/of toevoegingen aan deze bestemmingsreserve meer plaatsvinden. De overige onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden o.a. ingezet voor Verkeersveiligheid, project A13/A16, Actieplan Luchtkwaliteit, het Fietsplan, parkeergarage Hoogvliet en buitenruimte Hoek van Holland. De dotaties aan de bestemmingsreserves betreffen overheveling van bestemde middelen. Enerzijds voor de uitvoering van meerjarige contracten Vervoer over Water waarvoor bij de Voorjaarsnota 2016 en 2017 geld beschikbaar is gesteld. Anderzijds om de beschikbare middelen vanuit Kansrijke Wijken in 2018 in te zetten ter dekking van de kosten voor de subsidieregeling Buurtfietsenstalling.

Meerjarig verloop

De stijging in 2017 en daling vanaf 2018 van de baten en lasten komt door het uitvoeringsritme van het project Hoekse Lijn. Volgens de huidige inzichten wordt het project in 2018 opgeleverd. De baten en lasten die in 2019 en 2020 zijn geraamd, zijn nagekomen kosten en ontvangsten in verband met de financiële afwikkeling van dit project.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.