Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economische Zaken

Totaal baten

7.245

3.509

1.900

1.900

1.900

1.900

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.168

1

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

4.536

3.508

1.900

1.900

1.900

1.900

Overige baten

540

0

0

0

0

0

Totaal lasten

26.909

27.090

26.069

23.521

23.578

23.547

Apparaatslasten

5.100

5.483

6.018

5.942

5.942

6.190

Inhuur

23

491

-36

-36

-36

212

Overige apparaatslasten

212

133

119

119

119

119

Personeel

4.865

4.859

5.934

5.859

5.859

5.859

Interne Lasten

2.684

1.882

2.067

2.067

1.947

1.653

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.685

1.882

2.067

2.067

1.947

1.653

Programmalasten

19.124

19.726

17.985

15.512

15.689

15.704

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

213

844

1.759

1.259

1.259

1.274

Kapitaallasten

199

209

223

225

227

228

Overige programmalasten

8.294

6.214

7.211

5.757

5.932

5.932

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.418

12.459

8.791

8.270

8.270

8.270

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-19.664

-23.582

-24.169

-21.621

-21.678

-21.647

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-19.664

-23.582

-24.169

-21.621

-21.678

-21.647

Onttrekking aan reserves

1.314

2.451

1.654

410

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.314

2.451

1.654

410

0

0

Toevoeging aan reserves

2.253

1.662

1.188

462

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

2.253

1.662

1.188

462

0

0

Vrijval reserves

1.254

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

1.254

0

0

0

0

0

Resultaat

-19.349

-22.792

-23.703

-21.673

-21.678

-21.647

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.183

2.002

2.509

2.495

2.510

2.499

Overhead clusterondersteuning

0

894

985

985

966

990

Resultaat na Overhead

-21.531

-25.688

-27.197

-25.153

-25.153

-25.136

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten.

Reserves

Het programma Economische Zaken bevat de volgende reserves:

Bestemmingsreserve werklocaties
De bestemmingsreserve werklocaties is gevormd om drie winkelgebieden (Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953) samen met partijen vitaler te maken. Deze reserve zal conform afspraken in het collegeprogramma "kendoe 2014-2018" besteed worden.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Science Tower
Op basis van de geraamde uitgaven zijn de middelen uit de bestemmingsreserves geactualiseerd. Deze mutatie is het gevolg van wijzigingen op projectniveau van verwachte kosten en opbrengsten.

Bestemmingsreserve gebieden en taakmutaties gemeentefonds
De verwachting is dat de middelen uit de bestemmingsreserves gebieden en taakmutaties in 2017 en 2018 aangewend zullen worden voor Clean Tech PID 2 (Pieken in de Delta 2).

Bestemmingsreserve kredietrisicoreserve
De begrote toevoeging betreft de bijdrage aan de Reserve Kredietrisico voor de lening aan het Cambridge Innovation Center (facilitator voor (startende) ondernemers op het gebied van innovatie).

Meerjarig verloop

Ondanks de ramingsbijstellingen voor Road Map Next Economy en Evenementen fonds laat de begroting op het programma Economie meerjarig een dalend verloop zien ten opzichte van 2018.
Door lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves en een daling van incidentele middelen geeft dit een scheef beeld. De totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.