Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijs

Totaal baten

57.754

59.493

58.494

52.540

51.565

51.565

Bijdragen rijk en mede-overheden

57.792

59.283

58.301

52.346

51.372

51.372

Opbrengsten derden

-38

210

193

193

193

193

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

179.543

178.908

184.861

175.409

177.842

181.875

Apparaatslasten

14.884

11.972

11.532

11.481

11.478

11.478

Inhuur

354

107

52

52

52

52

Overige apparaatslasten

643

250

261

261

261

261

Personeel

13.886

11.615

11.219

11.167

11.165

11.165

Interne Lasten

66.818

64.725

70.191

67.036

70.235

74.301

Beleidspecifiek vastgoed

51.862

50.369

55.592

52.438

55.636

59.702

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

14.956

14.356

14.598

14.598

14.598

14.598

Programmalasten

97.841

102.211

103.138

96.892

96.129

96.096

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.166

9.241

12.431

8.714

8.734

8.734

Kapitaallasten

122

116

112

0

0

0

Overige programmalasten

553

4.893

3.636

6.195

5.010

4.895

Sociale uitkeringen

8.083

7.012

7.998

7.998

7.998

7.998

Subsidies en inkomensoverdrachten

81.918

80.949

78.960

73.985

74.386

74.468

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-121.789

-119.415

-126.367

-122.870

-126.277

-130.310

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-121.789

-119.415

-126.367

-122.870

-126.277

-130.310

Onttrekking aan reserves

271

435

4.052

550

347

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

271

435

4.052

550

347

0

Toevoeging aan reserves

1.500

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.500

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

14

44

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

14

44

0

0

0

0

Resultaat

-123.005

-118.936

-122.315

-122.320

-125.930

-130.310

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.438

6.880

6.142

6.107

6.142

6.116

Overhead clusterondersteuning

0

2.333

1.949

1.945

1.943

1.954

Resultaat na Overhead

-130.442

-128.150

-130.405

-130.371

-134.015

-138.380

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdragen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedragen in 2017 € 37 mln. Daarnaast is er een extra rijksuitkering voor intensivering Onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln. Vanaf 2018 zijn er minder rijksmiddelen beschikbaar: de korting vanuit het Rijk voor de gemeente Rotterdam bedraagt in 2018 naar verwachting € 6 mln. De onderbesteding van 2017 wordt ingezet voor 2018 zodat deze korting gedeeltelijk kan worden opgevangen.

Lasten

De middelen Onderwijsachterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid.
De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in. Tevens wordt de (extra) inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim hieruit bekostigd.
De overige lasten bestaan voornamelijk uit huurlasten voor Onderwijshuisvesting, inzet voor het leerlingenvervoer en bewegings- en zwemonderwijs. De decentralisatie-uitkering Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt onder meer ingezet voor de Children’s Zone en loopbaanoriëntatie.
Tot slot worden ook de Leren Loont! initiatieven hieruit bekostigd zoals het Leraren CAO.

Reserves

In 2016 is er een reserve gevormd voor het gymnasium op zuid zodat de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) kan worden getransformeerd naar huisvesting van het gymnasium op Zuid.
Daarnaast worden twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Zuid over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.
In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop toont vanaf 2019 lagere baten en lasten ten opzichte van 2018. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2018. Na besluitvorming door het Rijk over de voortzetting en hoogte van deze uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2019 worden aangepast.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.