Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur, sport en recreatie

Totaal baten

14.167

13.335

5.364

5.364

5.364

5.364

Bijdragen rijk en mede-overheden

125

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.576

13.335

5.364

5.364

5.364

5.364

Overige baten

1.465

0

0

0

0

0

Totaal lasten

202.995

214.278

212.993

211.910

210.578

210.507

Apparaatslasten

32.421

25.017

12.547

12.511

12.511

12.511

Inhuur

1.486

304

222

222

222

222

Overige apparaatslasten

1.239

646

294

294

294

294

Personeel

29.695

24.066

12.030

11.994

11.994

11.994

Interne Lasten

9.831

9.345

8.440

8.429

8.423

8.437

Beleidspecifiek vastgoed

22.089

21.537

20.957

20.946

20.940

20.954

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-12.258

-12.192

-12.517

-12.517

-12.517

-12.517

Programmalasten

160.743

179.917

192.006

190.971

189.645

189.560

Financieringslasten

44

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.792

17.289

34.784

34.588

34.106

34.294

Kapitaallasten

1.822

1.595

1.485

1.364

1.163

1.078

Overige programmalasten

12.199

17.243

9.775

12.577

11.346

10.982

Sociale uitkeringen

9

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

136.879

143.791

145.962

142.442

143.031

143.206

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-188.828

-200.943

-207.629

-206.546

-205.214

-205.143

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-188.828

-200.943

-207.629

-206.546

-205.214

-205.143

Onttrekking aan reserves

3.684

6.700

1.655

605

613

622

Onttrekking Bestemmingsreserve

3.684

6.700

1.655

605

613

622

Toevoeging aan reserves

2.619

2.600

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

2.619

2.600

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.694

217

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

1.694

217

0

0

0

0

Resultaat

-186.069

-196.626

-205.974

-205.941

-204.601

-204.521

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

10.175

8.807

6.278

6.242

6.283

6.257

Overhead clusterondersteuning

0

5.948

2.961

2.960

2.958

2.979

Resultaat na Overhead

-196.244

-211.381

-215.212

-215.143

-213.842

-213.757

Toelichting Baten en Lasten
Baten
Opbrengsten derden

De baten in 2017 hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit verhuur van gymzalen, sporthallen, sportvelden en zwembaden. Met ingang van 2018 dalen de baten substantieel door de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Daarnaast loopt de overeenkomst met Ziggo (voorheen UPC) eind 2017 af. Vanaf 2018 bestaan de baten grotendeels uit inkomsten van de scholen voor vakleerkrachten Rotterdam Lekker Fit!, recreatieoord Hoek van Holland en natuur en milieu educatie (NME).

Lasten
Apparaatslasten

De apparaatlasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleid, het sportbeleid, zoals bijvoorbeeld de medewerkers werkzaam voor het beheer van zwembaden, sporthallen en sportvelden, kinderboerderijen, sportstimulering, natuur en milieueducatie. Met ingang van 2018 dalen de apparaatslasten substantieel omdat de personeelslasten van de medewerkers die meegaan naar het Sportbedrijf als prestatievergoeding worden geraamd onder de programmalasten.

Interne Lasten

De interne lasten in 2017 bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik van diverse sportaccommodaties en het groot onderhoud van de diverse sportaccommodaties. Daarnaast worden vanuit dit programma kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen, zwembaden voor het onderwijs en Rotterdam Lekker Fit!.

Programmalasten

Een deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Er wordt jaarlijks subsidie verleend aan culturele organisaties conform het opgestelde Cultuurplan 2017 – 2020. Ook wordt subsidie verleend aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, diverse culturele activiteiten (waaronder Cultuur in de wijken, Culturele activiteiten gebieden, Mediabeleid, Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Evenementen en Binnenstad/Levendige stad) of op incidentele basis voor Visuele kunsten, Podiumkunsten, Letteren & Erfgoed, Culturele feesten, Amateurjaarsubsidies en het Snelloket. Vanuit de programmalasten worden meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder de implementatie van Sportnota 2017+ en het programma Rotterdam Lekker Fit!.

Reserves
Onttrekking aan reserves

De onttrekkingen aan de reserves dienen ter dekking van specifieke uitgaven in de jaren waarin deze zich voordoen. Voor 2017 en 2018 zijn subsidiebedragen beschikbaar voor Levendige Binnenstad. Daarnaast zijn er onttrekkingen geraamd voor verbouwingen en aanpassingen aan de accommodaties en voor ‘Sportprogrammering’ en ‘Sport gebieden’.

Toevoeging aan reserves

De toevoegingen aan de reserves zijn het gevolg van specifieke omstandigheden die zich binnen het programma voordoen. In 2017 vinden toevoegingen plaats aan de bestemmingsreserve ‘tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen’ en aan de bestemmingsreserve ‘Frictiekosten op afstand zetten LCC’.

Vrijval reserves

Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld 2017 is ten laste van de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ een bedrag vrijgevallen.

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat meerjarig een dalend beeld zien. Opbrengsten derden dalen omdat de overeenkomst met Ziggo (voorheen UPC) eind 2017 afloopt en het Sportbedrijf na de verzelfstandiging de opbrengsten van derden zelf in rekening gaat brengen en innen. De lasten daarentegen stijgen in 2018 door intensivering van onderhoud en duurzaamheid sportaccommodatie om vervolgens te dalen doordat deze intensivering wegvalt.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.