Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Volksgezondheid en zorg

Totaal baten

35.305

36.099

33.882

33.806

33.692

33.692

Bijdragen rijk en mede-overheden

27.706

30.253

27.932

27.878

27.764

27.764

Financieringsbaten

8

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

7.162

5.845

5.951

5.928

5.928

5.928

Overige baten

428

0

0

0

0

0

Totaal lasten

573.380

611.153

618.078

612.016

604.443

601.121

Apparaatslasten

53.828

62.994

63.156

62.044

62.057

62.164

Inhuur

5.840

2.805

1.703

1.253

1.253

1.253

Overige apparaatslasten

1.736

1.754

1.736

1.420

1.419

1.422

Personeel

46.252

58.435

59.716

59.372

59.385

59.490

Interne Lasten

2.562

2.060

1.798

1.798

1.798

1.798

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-1

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.563

2.060

1.798

1.798

1.798

1.798

Programmalasten

516.989

546.099

553.124

548.174

540.588

537.159

Financieringslasten

56

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

52.677

70.022

96.455

96.024

95.885

95.885

Kapitaallasten

947

889

1.774

2.130

1.780

1.354

Overige programmalasten

5.482

5.238

4.084

2.670

3.028

4.248

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

236.231

258.195

252.860

249.874

241.350

237.126

Subsidies en inkomensoverdrachten

221.596

211.755

197.952

197.476

198.545

198.545

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-538.075

-575.055

-584.196

-578.210

-570.751

-567.430

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-538.075

-575.055

-584.196

-578.210

-570.751

-567.430

Onttrekking aan reserves

2.069

25.082

800

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

2.069

25.082

800

0

0

0

Toevoeging aan reserves

3.400

0

10.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

3.400

0

10.000

0

0

0

Vrijval reserves

4.673

18

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

4.673

18

0

0

0

0

Resultaat

-534.733

-549.955

-593.396

-578.210

-570.751

-567.430

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

24.550

39.280

40.370

40.123

40.338

40.212

Overhead clusterondersteuning

0

16.637

15.716

15.534

15.505

15.456

Resultaat na Overhead

-559.283

-605.872

-649.482

-633.867

-626.593

-623.098

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de landelijke Regeling heroïnebehandeling.
De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg en de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.

Lasten

Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, de aanpak van huiselijk geweld en ter bestrijding van infectieziekten.
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed via sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang.

Reserves

In 2017 wordt er € 25 mln onttrokken aan de volgende bestemmingsreserves:

  • Bestemmingsreserve AWBZ (€ 22 mln)
  • Bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage (€ 2,6 mln)
  • Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 5)
  • Bestemmingsreserve Centrum Seksueel Geweld (€ 42)
  • Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden (€ 400)

In 2018 wordt er nog eens € 800 onttrokken uit de bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage.

Verder wordt in 2018 € 10 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.

Van de bestemmingsreserve Participatie Jeugd Gebieden valt in 2017 € 18 vrij.

Meerjarig verloop

De daling van de baten vanaf 2018 heeft te maken met het wegvallen van de voor 2017 begrote rijksmiddelen voor Bed, Bad, Brood.

Bij de lasten vindt er een verschuiving plaats van Subsidies en inkomensoverdrachten en Sociale uitkeringen naar Inkopen en uitbestede werkzaamheden, omdat bepaalde activiteiten met betrekking tot o.a. de Wmo-arrangementen en Wijkteams vanaf 2018 via een inkooprelatie zullen plaatsvinden.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.