Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk en inkomen

Totaal baten

562.972

539.121

512.243

512.618

524.572

530.594

Bijdragen rijk en mede-overheden

550.803

527.324

503.337

505.139

517.093

523.116

Dividenden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.280

11.797

8.905

7.478

7.478

7.478

Overige baten

-111

0

0

0

0

0

Totaal lasten

748.478

754.024

742.722

685.703

693.247

699.679

Apparaatslasten

92.213

85.842

91.328

88.533

86.310

86.913

Inhuur

16.628

7.226

2.657

3.826

580

580

Overige apparaatslasten

3.272

2.726

2.943

2.622

2.584

2.584

Personeel

72.313

75.890

85.727

82.085

83.146

83.750

Interne Lasten

-5.728

-2.995

-2.834

-2.580

-2.761

-2.938

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-9

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-5.718

-2.995

-2.834

-2.580

-2.761

-2.938

Programmalasten

661.993

671.177

654.228

599.749

609.698

615.704

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

23.822

31.141

31.345

30.261

27.530

26.556

Kapitaallasten

149

856

2.238

3.317

3.229

3.153

Overige programmalasten

14.867

17.295

8.243

8.138

8.159

8.315

Salarislasten WSW en WIW

61.741

59.405

56.819

50.539

51.333

52.210

Sociale uitkeringen

554.114

558.036

551.217

505.262

517.216

523.238

Subsidies en inkomensoverdrachten

7.301

4.443

4.367

2.232

2.232

2.232

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-185.506

-214.903

-230.479

-173.085

-168.675

-169.085

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-185.506

-214.903

-230.479

-173.085

-168.675

-169.085

Onttrekking aan reserves

19.454

41.737

58.241

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

19.454

41.737

58.241

0

0

0

Toevoeging aan reserves

9.748

64.925

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

9.748

64.925

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

164

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

164

0

0

0

0

Resultaat

-175.800

-237.926

-172.238

-173.085

-168.675

-169.085

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

55.676

50.831

49.098

49.553

48.054

49.020

Overhead clusterondersteuning

0

12.856

13.499

15.349

14.733

14.602

Resultaat na Overhead

-231.476

-301.613

-234.835

-237.987

-231.462

-232.707

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (betalen algemene bijstandsuitkeringen).

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de sociale uitkeringslasten.
De participatiemiddelen, als integrale uitkering in het Gemeentefonds, zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Reserves

De hoogte van de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) bedraagt € 99,9 mln.
Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2017 is geraamd op € 39,4 mln en voor 2018 op
€ 56,5 mln. Daarnaast worden de lasten voor Social Impact Bond (SIB) geraamd voor € 1 mln in 2017 en € 700 in 2018. Er wordt daarom voor de jaren 2017 en 2018 een totale onttrekking aan de reserve WWB geraamd van € 97,6 mln.

Meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is in eerste instantie de verwachte afbouw van de WSW populatie zichtbaar. In de jaren erna wordt dit getemperd of zelfs ingehaald door instroom van nieuwe doelgroepen als Herplaatsingskandidaten in de loonschalen 1- 3, Garantiebanen en Nieuw Beschut. Daarnaast wordt het meerjarig verloop beïnvloed door de systematiek van de raming van de uitkeringslasten en het BUIG-budget. De lasten van de sociale uitkeringen worden voor twee jaren (2017 en 2018) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Het BUIG budget voor deze jaren is gebaseerd op de laatst verkregen informatie van het Rijk. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten gebaseerd op informatie vanuit het Rijk.

Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie in de formatie en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie beweegt gedeeltelijk mee met de omvang van het bijstandsvolume.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.