Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Ondersteuning

Totaal baten

16.312

18.551

10.451

6.945

6.945

6.945

Bijdragen rijk en mede-overheden

11.081

13.175

4.898

1.628

1.628

1.628

Financieringsbaten

612

495

320

320

320

320

Opbrengsten derden

4.619

4.881

5.234

4.997

4.997

4.997

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

175.317

148.458

144.285

122.216

121.878

121.789

Apparaatslasten

55.209

28.049

28.766

26.896

26.896

26.868

Inhuur

7.571

3.851

3.703

1.960

1.960

1.960

Overige apparaatslasten

1.904

677

442

442

442

442

Personeel

45.734

23.521

24.621

24.493

24.493

24.466

Interne Lasten

-885

-1.373

163

163

163

163

Beleidspecifiek vastgoed

0

4

4

4

4

4

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-885

-1.377

159

159

159

159

Programmalasten

120.993

121.782

115.356

95.157

94.819

94.757

Financieringslasten

65

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

53.574

49.146

36.021

33.850

33.850

33.850

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

8.043

2.665

3.091

1.210

651

602

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

39.672

42.524

51.389

40.172

40.229

40.216

Subsidies en inkomensoverdrachten

19.638

27.447

24.855

19.925

20.089

20.089

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-159.006

-129.908

-133.834

-115.272

-114.934

-114.844

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-159.006

-129.908

-133.834

-115.272

-114.934

-114.844

Onttrekking aan reserves

11.906

1.255

600

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

11.906

1.255

600

0

0

0

Vrijval reserves

127

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

127

0

0

0

0

0

Resultaat

-146.973

-128.653

-133.234

-115.272

-114.934

-114.844

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

19.206

18.408

17.305

16.544

16.640

16.550

Overhead clusterondersteuning

0

7.593

7.580

7.039

7.023

7.055

Resultaat na Overhead

-166.179

-154.654

-158.119

-138.854

-138.597

-138.448

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk rijksbaten ten behoeve van educatie, opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket, rentebaten op verstrekte leningen vanuit de schulddienstverlening en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.

Reserves

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet ten behoeve van de activiteiten van het Nieuw Rotterdams Welzijn, voor het beschikbaar stellen van een flexbudget voor de gebieden, voor doorontwikkelsporen, voor de realisatie van de beoogde doelen die te maken hebben met participatie jeugd en ten behoeve van het vergroting van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Meerjarig verloop

De baten vertonen een daling in 2018 en verdere jaren door een lagere rijksbijdrage WEB Taaltrajecten. Als gevolg hiervan dalen ook de programmalasten. Daarnaast betreft de daling in 2019 en volgende jaren ten opzichte van 2018 voornamelijk de middelen die in het zomerakkoord voor het jaar 2018 zijn toegevoegd en de middelen vanuit de uitwerking voorjaarsnota met betrekking tot werkende minima < 130% voor het jaar 2018. Deze middelen hebben geen structureel karakter.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.