Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer van de stad

Totaal baten

249.348

232.727

229.434

232.308

233.277

236.470

Belastingen

66.133

66.132

69.361

71.273

73.236

76.430

Bijdragen rijk en mede-overheden

10.573

2.955

3.291

3.291

2.291

2.291

Financieringsbaten

85

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

172.111

161.101

156.839

157.321

157.327

157.327

Overige baten

446

2.539

-57

423

423

423

Totaal lasten

371.339

362.724

349.770

342.409

339.677

352.249

Apparaatslasten

125.379

109.853

110.959

110.700

110.700

110.700

Inhuur

6.615

4.216

4.538

4.826

4.826

4.826

Overige apparaatslasten

5.382

3.458

3.391

3.516

3.516

3.516

Personeel

113.381

102.179

103.030

102.359

102.359

102.359

Interne Lasten

-11.173

-7.540

-10.726

-10.976

-10.976

-10.976

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-14

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.159

-7.540

-10.726

-10.976

-10.976

-10.976

Programmalasten

257.133

260.411

249.536

242.684

239.953

252.524

Financieringslasten

-9

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

57.599

54.289

57.148

57.861

58.579

58.579

Kapitaallasten

56.077

53.136

55.193

55.399

55.576

65.867

Overige programmalasten

138.105

152.392

137.136

129.365

125.739

128.019

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

-35

-35

-35

-35

Sociale uitkeringen

316

538

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.046

91

93

93

93

93

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-121.991

-129.997

-120.336

-110.101

-106.401

-115.779

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-121.991

-129.997

-120.336

-110.101

-106.401

-115.779

Onttrekking aan reserves

8.927

21.472

7.736

7.279

4.529

3.527

Onttrekking Bestemmingsreserve

8.927

21.472

7.736

7.279

4.529

3.527

Toevoeging aan reserves

0

9.040

8.000

8.000

8.000

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

9.040

8.000

8.000

8.000

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-113.063

-117.566

-120.600

-110.822

-109.871

-112.252

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

59.225

43.688

40.234

39.988

40.235

40.067

Overhead clusterondersteuning

0

19.786

20.758

20.840

19.519

19.519

Resultaat na Overhead

-172.288

-181.040

-181.592

-171.650

-169.626

-171.838

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten lokale lasten.
Onder belastingen valt de Rioolheffing. Onder opbrengsten derden vallen de Afvalstoffenheffing, Bedrijfsreinigingsrecht, de Lijkbezorgingsrechten, Leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease.

Lasten

De lasten hebben betrekking op Afvalinzameling, Reiniging, beheer en onderhoud van Wegen en Openbare Verlichting, Water en Groen en Riolen en Gemalen.

Reserves

In 2017 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam zijn voor het Kralingse bos, toiletvoorzieningen en kapitaallasten onttrekkingen begroot. Verder is er een reserve gevormd voor de Maastunnel.

Meerjarig verloop

In het programma beheer van de stad is er aan de batenkant een aantal wijzigingen. Zo dalen de opbrengsten vanuit de Afvalstoffenheffing (ASH), stijgen de opbrengsten rioolheffing, daalt de bijdrage van het Havenbedrijf en vallen de baten topografie weg door nieuwe wetgeving. De belangrijkste mutaties aan de lastenkant worden veroorzaakt door een concernbrede herverdeling van de overhead, intensiveringen voor wegen en riolen en budget ter dekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de Maastunnel vanaf 2021.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.