Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke inrichting

Totaal baten

30.330

24.358

21.523

18.900

17.660

17.660

Bijdragen rijk en mede-overheden

5.633

7.527

4.325

2.202

961

961

Financieringsbaten

230

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

24.605

16.832

17.199

16.699

16.699

16.699

Overige baten

-138

0

0

0

0

0

Totaal lasten

79.189

87.661

93.179

81.909

73.681

56.525

Apparaatslasten

27.392

26.761

28.524

27.673

26.704

26.642

Inhuur

2.897

4.722

5.314

4.571

3.602

3.540

Overige apparaatslasten

1.054

577

542

542

542

542

Personeel

23.440

21.462

22.668

22.560

22.560

22.560

Interne Lasten

2.643

899

1.132

1.291

667

-1.200

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.643

899

1.132

1.291

667

-1.200

Programmalasten

49.155

60.001

63.523

52.946

46.311

31.083

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.697

3.715

6.941

2.924

1.614

1.321

Kapitaallasten

1.275

1.168

1.138

1.217

1.406

1.113

Overige programmalasten

28.528

40.227

45.764

40.978

37.520

22.878

Subsidies en inkomensoverdrachten

16.654

14.890

9.679

7.826

5.771

5.771

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-48.859

-63.303

-71.656

-63.009

-56.022

-38.865

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-48.859

-63.303

-71.656

-63.009

-56.022

-38.865

Onttrekking aan reserves

18.615

25.574

30.629

24.251

17.425

250

Onttrekking Bestemmingsreserve

18.615

25.574

30.629

24.251

17.425

250

Toevoeging aan reserves

7.837

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

7.837

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

2.800

2.603

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

2.800

2.603

0

0

0

0

Resultaat

-35.281

-35.125

-41.027

-38.758

-38.596

-38.615

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

12.084

11.535

12.700

12.651

12.725

12.671

Overhead clusterondersteuning

0

4.532

4.843

4.775

4.587

4.535

Resultaat na Overhead

-47.365

-51.192

-58.570

-56.184

-55.909

-55.821

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan grotendeels uit opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege.

Verder hebben de baten betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincies en opbrengsten van derden welke worden ingezet voor de Warmte-uitwisseling Rotterdams haven, overige specifieke projecten en in het kader van ongerechtvaardigde verrijking.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaatslasten hebben betrekking op lasten van vast personeel en externe inhuur. De apparaats- en programmalasten betreffen de lasten voortvloeiend uit bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen.

Daarnaast zijn er ook uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen en uitvoering van projecten zoals Skaeve Huse, Kansrijke wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones. De subsidies en inkomensoverdrachten hebben betrekking op de bijdragen aan de recreatieschappen.
Er komen programmalasten voort uit werkzaamheden met betrekking tot de doeluitkeringen Bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken), werkzaamheden op het gebied van lucht (nieuwe RAL) en de handhavingstaken door DCMR.

De programmalasten van het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaan uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorschijnende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken, Rotterdam Climate Proof.

Reserves

De onttrekkingen aan de verschillende bestemmingsreserves (met uitzondering van de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds) laten een dalend verloop zien.

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds dekken de verwachte werkzaamheden met betrekking tot de aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken, uitvoeringsprogramma 2015 - 2020. Voor de projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) zal eveneens onttrokken worden uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds in 2017 en 2018. Daarnaast is er in 2017 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit ten behoeve van projecten uit het actieplan Luchtkwaliteit waaronder de sloopregeling.

De kosten die gemaakt worden voor de programma's Particuliere Woningvoorraad en Bestaande Woningvoorraad worden gedekt uit de bestemmingsreserves ISV-3 en Investeringsfonds Rotterdam (IFR). De kosten voor het programma Steigers op Zuid worden gedekt door de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Vanuit de reserve IFR worden ook onttrekkingen gedaan voor projecten zoals Kansrijke Wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma wordt beïnvloed doordat na 2017 een aantal intensiveringsprojecten aflopen en doorschuiven in de tijd. Ook lopen inkomsten vanuit het Rijk en de provincie af. Verder wordt het financiële beeld bepaald door het aflopen van de middelen in het kader van ongerechtvaardigde verrijking, de middelen voor het uitvoeringsprogramma Bodem 2015-2020 en bij Duurzaam door het uitvoeringsprogramma van 2015-2018.

Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en daarmee samenhangende onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ISV-3 en Investeringsfonds Rotterdam (IFR) over de jaren 2017 tot en met 2020 verdeeld en verwerkt. Het programma Bestaande Woningvoorraad loopt af in 2018 en het programma Particuliere Woningvoorraad loopt af in 2019. Vanaf 2017 wordt het programma Steigers op Zuid gefinancierd uit de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en loopt af in 2020.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.