Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal baten

233.652

207.562

199.321

170.421

166.406

167.682

Bijdragen rijk en mede-overheden

11.467

9.082

4.831

3.310

2.255

2.255

Financieringsbaten

2

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

205.451

207.181

207.391

167.939

167.785

169.129

Overige baten

16.732

-8.701

-12.901

-829

-3.634

-3.703

Totaal lasten

248.569

234.825

205.268

154.623

157.107

149.800

Apparaatslasten

76.998

74.782

76.439

76.842

68.903

68.507

Inhuur

10.564

13.315

10.862

12.361

4.422

4.027

Overige apparaatslasten

2.927

1.447

1.227

1.220

1.220

1.220

Personeel

63.506

60.020

64.350

63.261

63.261

63.261

Interne Lasten

-131.431

-123.625

-129.952

-125.541

-126.839

-129.238

Beleidspecifiek vastgoed

-94.777

-88.483

-92.424

-88.908

-92.444

-96.093

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-36.654

-35.142

-37.528

-36.633

-34.395

-33.145

Programmalasten

303.002

283.669

258.781

203.322

215.043

210.531

Financieringslasten

0

0

0

0

1.200

1.200

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

96.419

116.729

113.142

84.726

84.452

87.334

Kapitaallasten

120.451

92.997

81.239

81.495

87.640

90.315

Overige programmalasten

85.134

68.719

63.488

35.755

40.408

30.596

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

998

5.223

911

1.347

1.343

1.085

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-14.917

-27.264

-5.947

15.797

9.299

17.882

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-14.917

-27.264

-5.947

15.797

9.299

17.882

Onttrekking aan reserves

43.742

74.228

46.293

28.642

34.273

25.707

Onttrekking Bestemmingsreserve

43.742

74.228

46.293

28.642

34.273

25.707

Toevoeging aan reserves

7.136

27.610

0

0

0

0

Toevoeging Algemene Reserve

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

7.136

27.610

0

0

0

0

Vrijval reserves

4.500

23.210

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

4.500

23.210

0

0

0

0

Resultaat

26.189

42.564

40.346

44.439

43.572

43.589

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

31.938

30.620

29.404

29.272

29.434

29.309

Overhead clusterondersteuning

0

9.692

10.625

10.988

10.799

10.709

Resultaat na Overhead

-5.749

2.252

318

4.179

3.339

3.571

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten (opbrengsten derden en overige baten) bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking bij de lasten. Het resultaat is voor grondopbrengsten daarom nihil. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkochte vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurend erfpacht) maken ook onderdeel uit van de baten (opbrengsten derden en overige baten). Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies en gemeentelijke bijdragen aan de grondexploitaties geraamd.

Lasten

De (programma)lasten bestaan uit onder andere de kosten die gemaakt worden in de grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kapitaallasten, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam, zoals Onderwijs, Parkeren en Cultuur, Sport & Cultuur zijn opgenomen onder de interne lasten.

Reserves

Een deel van de programmalasten wordt gedekt uit de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, ISV, Parkeerfonds (Nieuwe Stijl), Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve worden ingezet in Hart van Zuid, Stadshavens, Sportcampus, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Inrichting Buitenruimte Gebieden en andere projecten.

Meerjarig verloop

De opbrengsten derden laten voor de jaren 2018 tot en met 2021 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afnemende grondopbrengsten. Hier staan ook lagere lasten tegenover.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.