Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Algemene middelen

Totaal baten

1.970.769

1.927.207

1.971.289

1.970.434

1.975.235

1.972.799

Belastingen

244.793

246.258

246.679

246.679

246.679

246.679

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.549.211

1.518.034

1.578.503

1.583.553

1.587.701

1.584.586

Dividenden

110.639

112.605

107.577

102.664

104.031

105.426

Financieringsbaten

34.839

19.541

9.705

8.682

7.927

7.155

Opbrengsten derden

32.969

33.903

31.416

31.386

31.367

31.362

Overige baten

-1.681

-3.134

-2.591

-2.531

-2.471

-2.410

Totaal lasten

44.141

10.292

38.517

67.917

67.255

67.263

Apparaatslasten

62.398

27.093

23.292

22.265

21.928

17.899

Inhuur

1.898

1.514

198

198

198

198

Overige apparaatslasten

1.027

618

557

549

549

549

Personeel

59.473

24.961

22.537

21.518

21.180

17.152

Interne Lasten

-4.379

-6.788

-4.681

-4.681

-4.681

-4.681

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-4.379

-6.788

-4.681

-4.681

-4.681

-4.681

Programmalasten

-13.878

-10.013

19.905

50.332

50.008

54.045

Financieringslasten

56.196

52.171

52.747

60.807

64.185

71.586

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

957

2.670

3.774

3.804

3.862

3.898

Kapitaallasten

-96.873

-73.851

-64.205

-66.873

-69.009

-69.394

Overige programmalasten

21.667

5.091

23.683

48.690

47.065

47.952

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

4.175

3.906

3.905

3.905

3.905

2

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

1.926.627

1.916.915

1.932.772

1.902.517

1.907.980

1.905.536

Vennootschapsbelasting

490

500

500

500

500

500

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

1.926.137

1.916.415

1.932.272

1.902.017

1.907.480

1.905.036

Onttrekking aan reserves

87.934

134.873

10.264

27.334

24.184

21.361

Onttrekking Algemene Reserve

65.891

121.880

0

4.068

1.813

3.015

Onttrekking Bestemmingsreserve

22.043

12.993

10.264

23.266

22.371

18.345

Toevoeging aan reserves

136.044

126.580

64.853

20.656

37.828

31.847

Toevoeging Algemene Reserve

0

0

24.388

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

136.044

126.580

40.465

20.656

37.828

31.847

Vrijval reserves

20.339

47.108

89.039

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

20.339

47.108

89.039

0

0

0

Resultaat

1.898.367

1.971.816

1.966.722

1.908.696

1.893.836

1.894.550

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.234

8.418

7.423

7.380

7.423

7.392

Overhead clusterondersteuning

0

2.129

1.780

1.802

1.782

1.762

Resultaat na Overhead

1.890.133

1.961.269

1.957.519

1.899.513

1.884.631

1.885.396

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit de belastingopbrengsten, rijksmiddelen uit het Gemeentefonds, dividenden en financieringsbaten over verstrekte leningen en garanties.

Lasten

De apparaatslasten zijn voornamelijk uitgaven voor Van Werk Naar Werk (VWNW) voor personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten en op de uitvoering van het proces belastingheffing.
De twee grootste posten onder de programmalasten bestaan uit de financieringslasten over extern aangetrokken geldleningen en de kapitaallasten waaronder de interne verrekening van de omslagrente plaatsvindt. Verder zijn de belangrijkste posten onder overige programmalasten de ingeschatte risico's voor verstrekte leningen en garanties en concernbrede stelposten.

Reserves

De reserves die onder het programma Algemene middelen zijn opgenomen hebben betrekking op een aantal concernbrede reserves. Het gaat hoofdzakelijk om de Algemene reserve, Kredietrisicoreserve, Financieringsreserve, Investeringsfonds Rotterdam (IFR), reserves ten behoeve van de reorganisaties (Krimp (Motie 31) en de Doorontwikkeling organisatie) en de Bestemmingsreserves Taakmutaties. Daarnaast is er de Bestemmingsreserve Rotterdam Energy and Climate Programme (RECP) voor het product Deelnemingen.

Meerjarig verloop

De totale baten laten tussen 2018 en 2021 een stabiele beeld zien. Dit komt hoofdzakelijk door hogere verwachte rijksmiddelen enerzijds en anderzijds door lagere financieringsbaten uit verstrekte leningen en garanties.

De jaarlijkse mutatie van het Gemeentefonds is gekoppeld aan circa 40% van de rijksuitgaven, in hoofdlijnen zijn dat alle uitgaven van het Rijk minus de uitgaven aan Zorg en Sociale Zekerheid.
De rijksuitgaven dalen van 2016 naar 2017 en stijgen weer in 2018. Van 2016 naar 2017 dalen de bijdragen voor decentralisatie- en integratie-uitkeringen (waaronder het Sociaal Domein) met € 25 mln. Naast de koppeling met de rijksuitgaven stijgt de bijdrage van 2017 naar 2018 door verwerking van het prijspeil van het jaar 2018.

De totale lasten stijgen tussen 2018 en 2021. Zo stijgen per saldo de programmalasten. Dat komt vooral door de stijging van de financieringslasten door hogere investeringsvoornemens en een hogere externe rentelast.

Tegenover de stijgende programmalasten staan dalende apparaatslasten. Dit komt voornamelijk door dalende kosten bij het product Van Werk Naar Werk voor personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.