Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Totaal baten

12.596

10.516

12.112

12.060

11.967

11.779

Bijdragen rijk en mede-overheden

859

41

2

2

2

2

Dividenden

2.000

1.000

0

0

0

0

Financieringsbaten

1

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

8.866

8.580

12.000

11.948

11.855

11.667

Overige baten

869

896

110

110

110

110

Totaal lasten

340.728

457.817

433.606

429.428

424.303

423.229

Apparaatslasten

186.562

303.272

292.640

290.164

286.402

286.047

Inhuur

19.905

34.449

17.268

16.706

15.987

16.035

Overige apparaatslasten

4.519

12.231

13.183

14.360

12.128

12.018

Personeel

162.138

256.592

262.189

259.097

258.287

257.994

Interne Lasten

-8.374

-8.037

-7.877

-8.093

-8.093

-8.093

Beleidspecifiek vastgoed

-5

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

27

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-8.396

-8.037

-7.877

-8.093

-8.093

-8.093

Programmalasten

162.540

162.582

148.843

147.357

145.994

145.275

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

108.207

112.005

103.400

100.408

96.853

96.073

Kapitaallasten

36.646

34.946

31.290

32.279

29.555

25.140

Overige programmalasten

15.539

13.278

11.769

12.287

17.202

21.678

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

1

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.146

2.353

2.384

2.384

2.384

2.384

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-328.132

-447.300

-421.495

-417.368

-412.336

-411.449

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-328.132

-447.300

-421.495

-417.368

-412.336

-411.449

Onttrekking aan reserves

755

10.650

5.008

826

269

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

755

10.650

5.008

826

269

0

Toevoeging aan reserves

1.000

2.000

1.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.000

2.000

1.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-328.377

-438.651

-417.487

-416.542

-412.067

-411.449

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-276.335

-259.728

-255.552

-253.850

-253.400

-253.401

Overhead clusterondersteuning

0

104.267

102.200

103.346

100.163

99.833

Niet aan programma's toegerekende overhead

-52.042

-74.656

-59.735

-59.345

-58.503

-58.215

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op onderhuur van gemeentelijke objecten aan derden, detacheringen van personeel bij derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving. De overheadlasten worden toegerekend aan alle programma's en zijn daar zichtbaar onder toerekening overhead aan programma's.

Reserves
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

De middelen van deze bestemmingsreserve worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken (door het uitvoeren van pilots en het beschikbaar stellen van noodzakelijke techniek).

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie

Op basis van het opnieuw ingerichte beheer van de reserve doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de producten waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

Bestemmingsreserve Financiële processen

Voor de projecten Financiële processen op orde is er een bestemmingsreserve van €2 mln. beschikbaar, hiermee wordt het financiële proces verbeterd door verder te automatiseren.

Bestemmingsreserve Informatie beveiliging

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

Meerjarig verloop

De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2018 betreft Rotterdamse Interim-managers (BRIM). Die verschuiven naar interne baten zodra de definitieve opdrachten bekend zijn.

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten worden alle overheadkosten met ingang van het begrotingsjaar 2017 apart in dit programma Overhead weergegeven. Overhead omvat zowel de algemene bedrijfsvoeringsondersteuning (ICT, huisvesting, enz.), als clusterondersteuning van alle organisatieonderdelen. De totalen van de overheadkosten staan vermeld in de regel ‘resultaat’ van de tabel ‘baten en lasten’. Ten behoeve van het inzicht worden de overheadkosten ook verdeeld over de beleidsprogramma’s. De overheadkosten van de producten Concernondersteuning en Concernhuisvesting worden op basis van begrote personele bezetting via een verdeelsleutel over de programma’s verdeeld. Bij de afzonderlijke beleidsprogramma’s worden de aan het betreffende programma toegerekende overheadkosten in een aparte tabel ‘toerekening overhead aan programma’ getoond.