Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

Totaal baten

16.524

18.646

14.275

10.232

9.428

9.424

Bijdragen rijk en mede-overheden

627

160

160

960

160

160

Dividenden

2.000

2.500

0

0

0

0

Opbrengsten derden

13.897

15.361

13.684

8.845

8.845

8.845

Overige baten

0

626

431

428

424

420

Totaal lasten

77.945

71.118

68.385

64.914

61.788

59.557

Apparaatslasten

46.725

43.878

43.342

41.525

41.486

41.481

Inhuur

1.565

2.861

813

813

812

812

Overige apparaatslasten

3.817

3.152

3.383

3.395

3.361

3.361

Personeel

41.342

37.866

39.146

37.317

37.313

37.308

Interne Lasten

-2.219

-2.389

-3.718

-3.718

-3.718

-3.718

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-2.219

-2.389

-3.718

-3.718

-3.718

-3.718

Programmalasten

33.440

29.629

28.761

27.107

24.020

21.794

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.817

13.414

13.295

14.729

11.674

9.451

Kapitaallasten

3.494

707

671

105

225

201

Overige programmalasten

13.560

8.543

8.231

5.710

5.558

5.579

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.569

6.965

6.564

6.564

6.564

6.564

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-61.421

-52.472

-54.110

-54.682

-52.360

-50.133

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-61.421

-52.472

-54.110

-54.682

-52.360

-50.133

Onttrekking aan reserves

804

3.049

2.021

2.221

0

0

Onttrekking Algemene Reserve

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

804

3.049

2.021

2.221

0

0

Toevoeging aan reserves

1.829

1.829

1.329

1.329

1.329

1.329

Toevoeging Algemene Reserve

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.829

1.829

1.329

1.329

1.329

1.329

Vrijval reserves

200

471

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

200

471

0

0

0

0

Resultaat

-62.246

-50.781

-53.418

-53.790

-53.689

-51.462

Toerekening overhead aan programma's

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

19.017

14.683

19.989

19.395

19.500

19.423

Overhead clusterondersteuning

0

4.458

3.983

3.938

3.900

3.864

Resultaat na Overhead

-81.263

-69.921

-77.391

-77.122

-77.089

-74.749

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten uit de Legesverordening Publiekszaken, naturalisatie, inkomsten voor de dienstverlening van het Stadsarchief, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetene).

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger en de gebiedsorganisatie. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de 14 gebiedscommissies en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.

Reserves

In de periode 2017-2019 worden onttrekkingen begroot aan de reserve gebiedscommissies voor het initiatief "Ik ben Wij" in Charlois, extra bewonersinitiatieven in Noord, promotie Rozenburg en het project Wijkgestuurd werken. Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Voor 2017 betreft dit de Tweede Kamer, voor 2018 de Gemeenteraad en voor 2019 de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen, waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien

Toerekening Overhead aan programma's

Door wijzigingen in de verslaggevingsregels voor gemeenten bevatten de beleidsprogramma’s met ingang van het begrotingsjaar 2017 geen overheadkosten meer. Per beleidsprogramma is wel een apart overzicht Overhead opgenomen. Dit overzicht Overhead geeft de aan het programma verbonden overheadlasten weer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lasten van de gecentraliseerde bedrijfsvoeringsondersteuning (concernoverhead) en clusteroverhead. Clusteroverhead bestaat uit management en -ondersteuning van de afdelingen binnen de clusters die aan het beleidsprogramma werken. Het programma Overhead geeft informatie over het totaal van de overheadlasten van alle programma’s samen.