Risico's

Kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's

In de afgelopen maanden is een begin gemaakt met de bijsturing op de Wmo-uitgaven. Er wordt actief met het Rijk gesproken om te zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met (volume) groei voor de budgetten Wmo en Jeugdwet en voor een passend verdeelmodel Wmo. Er is eveneens een maatregelenpakket samengesteld, dat deels bestaat uit maatregelen die al zijn uitgevoerd en deels nog in ontwikkeling is. Eind september 2017 is in een brief aan de raad ingegaan op het maatregelenpakket, en in oktober 2017 vindt er een technische sessie plaats waarin dit maatregelenpakket nader wordt toegelicht. De maatregelen beogen een daling van de zorguitgaven zodat de uitgaven over enkele jaren weer passen binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten. De beoogde effecten van de maatregelen zullen in de loop van de tijd in de financiële cijfers zichtbaar moeten worden. Het moment waarop het financiële effect zichtbaar wordt is onzeker, omdat een groot deel van de maatregelen geen betrekking heeft op de tarieven, maar op de praktijk van indicatiestelling en doorstroming binnen de (O)GGZ. De financiële effecten hiervan zijn wel ingeschat maar pas aan het eind van het jaar kunnen we vaststellen of deze maatregelen voor het jaar 2017 hebben geleid tot eerste resultaten. Daarom melden we nu een risico voor wat betreft de uitgaven aan de Wmo, zoals ook in de risicoparagraaf bij de begroting 2017 is opgenomen. De fluctuaties in de cliëntaantallen (vooral in de extramurale GGZ) en in de verzilveringsgraad (het daadwerkelijke gebruik van geïndiceerde zorg) leiden in combinatie met onzekerheid over het effect van de maatregelen tot het risico van mogelijke overschrijding. Bij de 10-maandsbrief is dit effect beter in te schatten, en zal een begrotingswijziging worden voorgesteld als sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.