Risico's

Kwantificeerbare risico's

N.v.t.

Niet kwantificeerbare risico's
Ruimte en Wonen

In een gebied met een bestemmingsplan ouder dan tien jaar mag de gemeente geen leges heffen. Binnen drie maanden na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan moet de gemeente het bestemmingsplan vaststellen. De gemeente kan gebieden zonder ruimtelijk kader (het gaat om circa 8 % van het oppervlak van Rotterdam) slechts beperkt beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. Voorbereidingsbesluiten zijn maximaal één jaar rechtsgeldig. Daarbij ontstaat risico op planschade claims.

Risico Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet kent nog veel onzekerheden op het gebied van procesaanpassingen, ICT/automatisering en derving van leges. Deze kosten zijn op dit moment niet met zekerheid te ramen.