Samenvatting bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beginstand (Voorjaarsnota 2017)

0

0

0

0

0

Intensiveringen

0

-15.539

-3.079

-3.069

-2.558

Ramingsbijstellingen

6.195

3.832

2.596

953

-482

Reserves

-6.740

12.090

520

2.153

3.078

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

545

-382

-37

-37

-37

Totaal

0

0

0

0

0

NB Cijfers na kostenverdeling, voor toelichting zie Financiële hoofdlijnen

Financieel kader

2017

2018

2019

2020

2021

Beginstand (Voorjaarsnota 2017)

0

0

0

0

0

Intensiveringen

0

-15.539

-3.079

-3.069

-2.558

Ramingsbijstellingen

5.126

3544

2.559

916

-519

Reserves

-5.126

11.995

520

2.153

3.078

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare orde en veiligheid

0

-1.032

-1.022

-1.012

-502

1. Extra budget ondermijning

0

-500

-500

-500

0

2. Inrijbeperkende maatregelen

0

-532

-522

-512

-502

Maatschappelijke Ondersteuning

0

-10.600

0

0

0

3. Zomerakkoord armoedebestrijding

0

-10.600

0

0

0

Stedelijke inrichting

0

-1.850

0

0

0

4. Zomerakkoord Duurzaamheid

0

-1.850

0

0

0

Algemene middelen

0

-2.057

-2.057

-2.057

-2.057

5. Afschaffing hondenbelasting per 2018

0

-1.757

-1.757

-1.757

-1.757

6. Zomerakkoord inzake vaderschapsverlof

0

-300

-300

-300

-300

Totaal

0

-15.539

-3.079

-3.069

-2.558

Toelichting intensiveringen
1. Extra budget ondermijning (- € 500)

De gemeente heeft naar aanleiding van een motie van de raad vanaf 2018 voor drie jaar extra budget beschikbaar gesteld ter bestrijding van criminaliteit die de samenleving ondermijnt

2. Inrijbeperkende maatregelen, beheerlasten investering (- € 532 tot - € 502)

Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en grote evenementen, waar veel publiek op afkomt. Maar helaas moet ook Rotterdam, door aanslagen in de recente jaren in verschillende Europese steden, extra alert zijn op locaties waar veel mensen bijeen komen. De gemeente wil deze locaties de nodige bescherming bieden door de fysieke weerbaarheid te vergroten. Uitgangspunt daarbij is dat Rotterdam een aantrekkelijke en toegankelijke stad blijft en zoveel mogelijk bescherming biedt voor grote groepen mensen in de stad om uit te gaan en te recreëren. De investeringen die hiervoor in 2017 worden gedaan, worden in 5 jaar afgeschreven.

3. Zomerakkoord armoedebestrijding (- € 10,6 mln)

In 2018 zijn op basis van het gesloten zomerakkoord incidenteel middelen toegevoegd voor de regeling individuele inkomenstoeslag € 6,0 mln, voor AOW/jeugdtegoed € 2,1 mln, voor schulddienstverlening € 1,5 mln, voor het gedeeltelijk omzetten van leenbijstand in een gift € 250 en voor het gelijk houden van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2017 € 750.

4. Zomerakkoord Duurzaamheid (- € 1,9 mln)

Met het Zomerakkoord is voor duurzaamheid € 1,9 mln beschikbaarheid gesteld. Dit is als volgt onderverdeeld:
·€ 500 voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad;
·€ 500 voor het realiseren van een zonnepark in de Rijnhaven;
·€ 250 voor het innovatieprogramma: “Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase”;
·€ 600 voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels.

5. Afschaffing hondenbelasting per 2018 (- € 1,8 mln)

Conform het besluit in de raad wordt de hondenbelasting per 1 januari 2018 afgeschaft.

6. Zomerakkoord inzake vaderschapsverlof (- € 300)

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 heeft uw raad besloten tot het instellen van een vaderschapsverlofregeling op grond waarvan m.i.v. 2018 jonge vaders van een driewekelijks verlof gebruik kan maken. In afwachting van nadere regelgeving en een verdeling van het daartoe beschikbaar gestelde budget wordt dit bedrag voorlopig verantwoord op het product Beheer algemene middelen.

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

-548

-336

-248

380

385

1. Aanvalsplan Schiebroek-Zuid

300

-173

-127

0

0

2. Boekingen pensioenvoorziening

367

371

375

380

385

3. Meerwerk Accountantskosten controle

-575

0

0

0

0

4. Motie Plan van aanpak Oud-Crooswijk

79

-79

0

0

0

5. Raadsenquête Boompjeskade

-270

0

0

0

0

6. Rechtsherstel Joodse Slachtoffers

455

-455

0

0

0

7. Vrijval voorziening commissiereizen

192

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

285

-306

829

-471

-471

8. Aanpassen verdeling budget Plan Oost II

535

-285

0

0

0

9. Aanpassen verdeling budgetten Focusaanpak Bospolder

850

-850

0

0

0

10. Bijdrage Veilig aan ambtelijk secretaris OR M&C

0

29

29

29

29

11. Correctie aanvullend budget FLO Brandweer

0

800

800

-500

-500

12. Extra budget huldiging Feijenoord

-1.100

0

0

0

0

Economische Zaken

505

-455

45

45

45

13. Actualisatie omslagrente

5

45

45

45

45

14. Versterking innovatieve ecosysteem

500

-500

0

0

0

Onderwijs

1.000

0

0

0

0

15. Actualisatie interne doorbelasting Onderwijs

1.000

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

-1.422

-1.882

1.053

-658

-499

16. Bestemmingsreserve IFR MFA De Rozenburcht

-491

-438

-429

-421

-412

17. Frictiekosten Verzelfstandiging Natuur- en Milie Educatie

-29

-358

-581

-162

-87

18. Frictiekosten Verzelfstandiging Sportbedrijf

-238

0

238

0

0

19. Renovatie museum Boijmans van Beuningen

-1.672

-228

1.900

0

0

20. Subsidieregeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen

784

-784

0

0

0

21. Subsidieregeling Extra Impuls Verduurzamen Sportverenigingen

225

-75

-75

-75

0

Beheer van de stad

-615

-432

8

8

8

22. Bijdragen clusters aan medewerker governance

0

8

8

8

8

23. Knelpunt bommenregeling

-1.055

0

0

0

0

24. Nota Schone Stad

225

-225

0

0

0

25. Plan Oost

215

-215

0

0

0

Stedelijke inrichting

1.181

1.165

-543

0

0

26. Bestemmingsreserve impuls WWI

503

0

0

0

0

27. Huisvesting Statushouders

-200

256

-56

0

0

28. Park de Twee Heuvels overheveling

0

600

0

0

0

29. Ramingsbijstelling WABO Leges

700

0

0

0

0

30. Rotterdamwet / uitbreiding screening

348

159

-507

0

0

31. Skaeve Huse

-170

150

20

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

-620

-626

-76

-76

-76

32. Formatiewijziging

0

-145

-145

-145

-145

33. Financiële capaciteitsuitbreiding

0

69

69

69

69

34. Open Venster

-6.770

0

0

0

0

35. Overheveling budget Dierenasiel

550

-550

0

0

0

36. Park de Twee Heuvels overheveling

-600

0

0

0

0

37. Meer initiatieven en projecten door aantrekkende economie

-4.500

0

0

0

0

38. Winstnemingen grondexploitaties en toevoeging aan gebiedsontwikkelingsfonds

10.700

0

0

0

0

Algemene middelen

3.318

8.154

2.434

2.269

127

39. Verlaging opbrengst hondenbelasting 2017

-144

0

0

0

0

40. Verhoging opbrengst onroerende zaakbelasting 2017

3.000

0

0

0

0

41. Verhoging opbrengst reclame- en precariobelasting 2017

876

0

0

0

0

42. Verhoging opbrengst logiesbelasting 2017

239

0

0

0

0

43. Overdracht erfpachtadministratie

0

-69

-69

-69

-69

44. Verhoging inkopen en uitbesteed werk 2017

-357

0

0

0

0

45. Actualisatie Algemene reserve

-6.600

0

0

0

0

46. Actualisatie bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

220

0

0

0

0

47. Actualisatie omslagrente

0

6

2

0

0

48. Actualisatie programmalasten beheer algemene middelen

53

3

3

3

3

49. Bijstelling gemeentefonds

5.948

0

0

0

0

50. Actualisatie Financiering

0

755

1.049

1.970

2.665

51. Verlaging bespaarde rente 3%-2,5%

0

0

0

0

0

52. Verwerking stelpost rente IFR

492

437

429

421

412

53. Actualisatie dividenduitkeringen Deelnemingen en programmalasten

220

6.004

0

0

0

54. Actualisatie omslagrente

-15

1.915

1.915

1.915

1.915

55. Actualisatie omslagrente deelnemingen en projecten Economie

9

-1.965

-1.962

-1.960

-1.960

56. Actualisatie omslagrente verstrekte leningen en programmakosten

19

-6

-7

-18

-17

57. Verlaging bespaarde rente

0

2.485

2.285

2.143

2.059

58. Verlaging toevoeging bespaarde rente IFR

0

2.944

2.836

2.870

2.924

59. Actualisatie Financiering

-643

-4.352

-4.045

-5.004

-7.804

60. Actualisatie omslagrente verstrekte leningen

0

0

0

0

0

Overhead

2.015

-1.450

-1.403

-546

-1

61. Actualisatie dividend Multi Employment Rotterdam BV

1.000

0

0

0

0

62. Bijstelling begroting in verband met incidentele resultaten

865

0

0

0

0

63. Innovatie bestuurlijke besluitvorming 2017-2018

150

-150

0

0

0

64. Ramingsbijstelling als gevolg van een verdere groei van de organisatie

0

-1.300

-1.403

-546

-1

Totaal

6.195

3832

2596

953

-482

Toelichting ramingsbijstellingen
1. Aanvalsplan Schiebroek-Zuid (van € 300 tot - € 127)

Voor extra maatregelen in Schiebroek-Zuid is voor de periode 2017 tot 2020 € 1,3 mln opgenomen als intensivering in de Voorjaarsnota. De verdeling van de middelen over de jaren wordt licht bijgesteld.

2. Boekingen pensioenvoorzieningen ( van € 367 tot € 385)

Wegens een verwachte onderbesteding op personeelslasten en wachtgeldbetalingen wordt voorgesteld eenmalig budget (€ 300) in te leveren. Doordat er sprake is van apparaatskosten valt een deel van dit effect onder technische wijzigingen.

3. Meerwerk accountantskosten controle ( - € 575)

Met de externe accountant is overeenstemming bereikt over het meerwerk voor de controlekosten jaarrekening 2016 en meerwerk voor de controlekosten jaarrekening 2017.

4. Motie Plan van aanpak Oud-Crooswijk (van € 79 tot - € 79)

Voor extra maatregelen in Oud-Crooswijk is in de periode 2017 tot 2019 € 5,3 mln (waarvan € 0,5 mln voor het Jongerenloket) opgenomen. De verdeling van de middelen over de jaren wordt licht bijgesteld.

5. Raadsenquête Boompjeskade (- € 270)

In verband met de raadsenquête Boompjeskade worden incidenteel hogere kosten verwacht.

6. Rechtsherstel Joodse Slachtoffers (van € 455 tot - € 455)

In de Voorjaarsnota 2017 is besloten, in navolging van Amsterdam en Den Haag, om onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met Joodse eigendommen in Rotterdam tijdens en na de oorlog, en naar de behandeling van Joodse oorlogsslachtoffers na de oorlog door de gemeente Rotterdam.
Omdat het zwaartepunt van het onderzoek in 2018 ligt wordt voorgesteld om € 455 van het toegekende budget door te schuiven naar 2018 om deze lasten dan te dekken.

7. Vrijval voorziening commissiereizen (€ 192)

In 2017 worden geen commissiereizen meer verwacht. Daarom kan de voorziening eenmalig vrijvallen ten gunste van het algemene beeld.

8. Aanpassen verdeling budget Plan Oost II (van € 535 tot - € 285)

Plan Oost is volop in uitvoering, er zijn veel initiatieven om de veiligheid te verbeteren. Een aantal activiteiten loopt door tot in 2018, waardoor een deel van het budget moet doorschuiven naar volgend jaar. Het gaat om middelen voor de aanpak auto-inbraken preventie parkeerplaatsen, woninginbraak-preventie, verlichting brandgangen en de portiekaanpak. Voor de dekking van de kosten voor jeugd-handhavers in 2018 is € 250 van budget Veilig van 2017 overgeheveld naar product Handhaven wet- en Regelgeving.

9. Aanpassen verdeling budgetten Focusaanpak Bospolder (van € 850 tot - € 850)

De focusaanpak Bospolder Tussendijken is volop in uitvoering, er zijn veel initiatieven om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Een aantal activiteiten loopt door tot in 2018, waardoor een deel van het budget verschuift van 2017 naar 2018.

10. Bijdrage Veilig aan ambtelijk secretaris OR M&C (€ 29)

Er zijn nieuwe Ondernemingsraden gestart. Met ingang van 2018 wordt vanuit dit product een financiële bijdrage geleverd ter dekking van de kosten van de secretaris van de ondernemingsraad.

11. Correctie aanvullend budget FLO Brandweer (van € 800 tot - € 500)

Er zijn extra lasten gemoeid met het functioneel leeftijd ontslag (FLO) bij de Brandweer. Hiervoor was bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 een extra budget opgevoerd van € 1 mln per jaar. Op basis van nieuwe en meer nauwkeurige informatie is dit budget verlaagd met € 800 in 2018 en 2019 en verhoogd met € 500 in 2020 en 2021.

12. Extra budget huldiging Feijenoord (- € 1,1 mln)

Voor de huldiging van Feijenoord in verband met het landskampioenschap seizoen 2016-2017, is onder meer voor alle veiligheidsmaatregelen € 1,1 mln aan kosten gemaakt. Dit kan niet worden opgevangen binnen het bestaande budget.

13. Actualisatie omslagrente (van € 5 tot € 45)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

14. Versterking innovatieve ecosysteem (van € 500 tot - € 500)

Op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven zijn de budgetten geactualiseerd. De uitgaven van de middelen zullen plaatsvinden in 2018.

15. Actualisatie interne doorbelasting onderwijs (€ 1,0 mln)

De lasten voor Onderwijshuisvesting vallen 1 mln lager uit dan begroot. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in 2017 minder aanvragen zijn ingediend voor kleine bouwkundige aanpassingen aan schoolgebouwen. Daarnaast zijn uitgaven voor Collectieve Huurovereenkomst 2017 geactualiseerd op basis van de huidige portefeuille van panden.

16. Bestemmingsreserve IFR MFA De Rozenburcht (van - € 448 tot - € 384)

Vanuit de gegenereerde baten van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) vindt dekking plaats van de rentelasten van het nieuwe zwembad in het gebied Rozenburg. Daarnaast heeft eind 2016 een stelwijziging Vastgoed plaatsgevonden. Deze wijziging leidt tot wijziging in de kapitaallasten van een aantal zwembaden die gedekt worden uit het IFR.

17. Frictiekosten Verzelfstandiging Natuur- en Milieu Educatie (van - € 29 tot - € 87)

In 2018 en verdere jaren wordt een bedrag toegevoegd aan de meerjarenraming ter dekking van de toekomstige frictielasten Natuur- Milieu en Educatie.

18. Frictiekosten Verzelfstandiging Sportbedrijf (van - € 238 tot € 238)

Bij de 1ste herziening is het totaalbedrag van de frictiekosten verwerkt. Bij de 2de herziening vindt op basis van nadere informatie een aanpassing plaats die leidt tot verschuiving van budget van 2019 naar 2017.

19. Renovatie museum Boijmans van Beuningen (van - € 1,7 mln tot € 1.9 mln)

Uit het cultuurbudget zijn voor de jaren 2017 en 2018 middelen vrijgemaakt voor voorbereidende werkzaamheden op de renovatie van museum Boijmans van Beuningen. Deze middelen worden in jaarschijf 2019 van de cultuurbegroting verrekend.

20. Subsidieregeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen (van € 784 tot - € 784)

In 2017 is het aantal aanvragen voor de eenmalige regeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen achtergebleven. Omdat het een bekend aantal clubgebouwen betreft en erop gerekend wordt dat de uitvoering van deze regeling in zowel 2017 en 2018 plaats zou vinden, is een budgetverschuiving naar 2018 opgenomen omdat het merendeel van de lasten in 2018 zullen vallen.

21. Subsidieregeling Extra Impuls Verduurzamen Sportverenigingen (van € 225 tot - € 75)

In de begroting 2017 is een eenmalig bedrag van € 300 opgenomen om duurzaamheidsmaatregelen voor accommodaties in eigendom van sportverenigingen te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van 4 jaar. Om ook na 2017 over middelen voor dit doel te kunnen beschikken, wordt het resterende budget over de jaren herverdeeld.

22. Bijdragen clusters aan medewerker governance (€ 8)

Conform het besluit van de concerndirectie leveren alle clusters een bijdrage (50%) aan de loonkosten van een nieuwe medewerker 'governance' bij Treasury en Deelnemingen.

23. Knelpunt bommenregeling (- € 1.1 mln)

Met ingang van 2015 is de Rijksbijdrage inzake de bommenregeling voor Rotterdam gewijzigd van een vergoeding van 100% (vaste bijdrage van € 5,7 mln) naar een vergoeding van 70% van de uitgaven. Voor 2017 wordt naar verwachting € 3,5 mln aan kosten verwacht. Het knelpunt bedraagt € 1,1 mln (30% van de uitgaven).

24. Nota Schone Stad (van € 225 tot - € 225)

Door vertraging in de uitrol van het vulgraadmeetsysteem in containers zal een deel van de middelen Nota Rotterdam schone stad worden doorgeschoven naar 2018.

25. Plan Oost (van € 215 tot - € 215)

Om aan te sluiten op de plannen van partners nabij station Pr. Alexander zal een deel van de werkzaamheden pas in 2018 plaatsvinden.

26. Bestemmingsreserve impuls WWI (€ 503)

De bestemmingsreserve Impuls WWI valt vrij in 2017. Er zijn geen projecten meer die voldoen aan het doel van deze bestemmingsreserve.

27. Huisvesting Statushouders (van - € 200 tot - € 56)

Op basis van de laatste inzichten is de oplevering van het project Statushouders in 2017. De begroting is hierop bijgesteld, waarbij de budgetten vanuit 2018 en 2019 zijn overgeheveld naar 2017.

28. Park de Twee Heuvels overheveling (€ 600)

Vanuit het Zomerakkoord is voor duurzaamheid € 600 beschikbaar gesteld voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels. Dit budget is als intensivering onder het programma Stedelijke Inrichting begroot en overgeheveld naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

29. Ramingsbijstelling WABO Leges (€ 700)

De opbrengsten en de kosten in 2017 worden naar boven bijgesteld. Dit komt vooral door een meevaller op het ‘opgenomen recht’ van 2016. De kosten in 2017 zijn echter ook gestegen door extra inhuur in verband met het afwikkelen van de aanvragen uit 2016 en de verwachte kosten in verband met afwikkeling van bouwlegesdossiers waarbij bezwaar is gemaakt tegen de gehanteerde tariefstructuur. Per saldo leidt dit tot een meevaller van € 700.

30. Rotterdamwet, uitbreiding screening (van € 348 tot - € 507)

Als gevolg van een wijziging in de wetgeving is de uitvoering van het project Rotterdamwet / uitbreiding screening vertraagd. Op basis van de herziene planning is de oplevering van het project in 2019. De begroting is hierop bijgesteld, waarbij een deel van de budgetten uit 2017 en 2018 is overgeheveld naar 2019.

31. Skaeve Huse (van -€ 170 tot € 20)

De oplevering van het project Skaeve Huse heeft in 2017 plaatsgevonden. De begroting is hierop bijgesteld, waarbij de budgetten vanuit 2018 en 2019 zijn overgeheveld naar 2017.

32. Formatiewijziging ( - € 145)

De formatie van de directie SO is met een extra directeur Gebiedsontwikkeling uitgebreid.

33. Financiële capaciteitsuitbreiding (€ 69)

Het debiteurenbeheer van de administratie voor erfpacht gaat per 1 januari 2018 over naar de BCO. Het kostenbudget wordt met ingang 1 januari 2018 structureel overgeheveld naar de BCO.

34. Open Venster (- € 6,8 mln)

In verband met het besluit om de nieuwbouw van basisschool het Open Venster te realiseren op basis van een nieuw ontwerp onder bouwheerschap van het schoolbestuur moeten alle kosten die tot op heden zijn gemaakt en de nog te maken (sloop)kosten worden afgeboekt. Deze kosten dragen niet meer bij aan de realisatie van de uiteindelijke nieuwbouw.

35. Overheveling budget Dierenasiel (van € 500 naar - € 500)

In de voorjaarsnota 2016 zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor een nieuw dierenasiel op zuid. Inmiddels heeft de dierenbescherming een heroverweging gemaakt, waarbij mogelijk ook renovatie van het bestaande dierenasiel een optie is. De beschikbare financiële middelen worden doorgeschoven naar 2018.

36. Park de Twee Heuvels overheveling (- € 600)

In het Zomerakkoord is € 600 beschikbaar gesteld voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels. Dit bedrag zal in 2017 worden toegevoegd aan de verliesvoorziening grondexploitaties.

37. Meer initiatieven en projecten door aantrekkende economie (- € 4,5 mln)

Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De benodigde ambtelijke inzet om deze initiatieven en projecten te faciliteren en realiseren en is hierdoor in 2017 aanzienlijk toegenomen.

38. Winstnemingen grondexploitaties en toevoeging Gebiedsontwikkelingsfonds (€ 10,7 mln)

Op basis van de huidige inzichten is voor 2017 een raming van de winstnemingen opgesteld. Deze raming komt uit op € 15,1 mln. Hiervan wordt € 4,4 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds.

39. Verlaging hondenbelasting per 2017 ( - € 144 )

De dalende tendens van het aantal honden dat wordt aangemeld bij de gemeente heeft zich doorgezet. Dit betekent een verminderde opbrengst van de hondenbelasting voor 2017.

40. Onroerende zaak belasting ( € 3 mln )

De verwachte meeropbrengst wordt door twee bewegingen veroorzaakt. De eerste is de areaaluitbreiding door nieuwbouw of vervangingsactiviteiten, mede als gevolg van de positieve economische ontwikkeling. De tweede is de onzekerheid die bestaat doordat de waardering van met name havengebonden objecten een lange periode vergt en er dus voor die objecten een inschatting van de opbrengst moet worden gemaakt die met enige voorzichtigheid wordt gemaakt. In dit geval blijken de definitieve waarden positief af te wijken van de inschatting.

41. Precariobelasting ( € 876)

Voor de precariobelasting is er een incidentele meevaller als gevolg van een gewijzigde systematiek van het berekenen van het percentage oninbare opbrengsten. Deze nieuwe systematiek houdt beter rekening met de factor bezwaren. Daarnaast zijn in 2016 uitspraken op langlopende bezwaarprocedures met een negatief effect op de opbrengsten verwerkt. Hierdoor treedt in 2017 het effect op dat het risico op bezwaren voor dat (substantiële) deel van de opbrengsten verdwenen is, hetgeen ook leidt tot een vermindering van het totale risicopercentage. Beide aspecten samen zorgen voor dit positieve effect.

42. Logies belasting ( € 239)

Rotterdam ontwikkelt zich als een stad die door steeds meer toeristen gewaardeerd wordt. Dit heeft een positieve invloed op de opbrengsten logiesbelasting.

43. Overdracht erfpachtadministratie  (van € 0 tot   - €69)

Besloten is dat de administratie van de inning van de erfpachtgelden van Dienstverlening/Belastingen overgedragen wordt aan Bestuurs- en Concernondersteuning . De bedragen houden verband de overdracht van de (personele) kosten die betrekking hebben op de inning van de erfpachtgelden.

44. Verhoging inkopen en uitbesteed werk ( - € 357)

Er zijn een aantal posten zoals aanschaf software, juridisch onderzoek, inkoop van gegevens die verhoogd moeten worden vanwege een kleine toename van de uitgaven. Daarnaast nemen de kosten van het behandelen van bezwaren toe.

45. Actualisatie Algemene reserve (-€ 6,6 mln)

Dit betreft een tweetal toevoegingen aan de Algemene reserve. Bij winstemingen grondexploitaties is op basis van huidige inzichten voor 2017 een raming opgesteld. Hierdoor is € 5,6 mln toegevoegd aan de Algemene reserve (zie programma Ruimtelijke ontwikkeling).
Daarnaast vindt een toevoeging plaats als gevolg van lagere lasten onderwijshuisvesting (zie programma Onderwijs).

46. Actualisatie bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed (€ 220)

Het doel van de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed is de dekking van knelpunten die zich kunnen voordoen in het kader van de invoering van de van de kostprijsdekkende huren. Deze bestemmingsreserve is 2014 ingesteld met als einddatum 2017. Na alle toekenningen blijft er in de bestemmingsreserve nog € 220 over en dit bedrag valt met opheffing van deze bestemmingsreserve vrij ten gunste van het product Beheer Algemene Middelen.

47. Actualisatie omslagrente (van € 6 tot € 2)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

48. Actualisatie programmalasten (van € 53 tot € 3)

Dit betreft een incidentele vrijval van het restant van de trend 2016 en een structurele verlaging van geraamde beheer- en onderhoudskosten van software.

49. Bijstelling Gemeentefonds (€ 5,9 mln)

Voor de jaren 2018 en verder, zijn de baten van het Gemeentefonds gelijk aan de extra lasten, te weten: de effecten van de nieuwe Cao-gemeenten en VNG-werkzaamheden. Daarom is er per saldo geen effect. In 2017 is een incidenteel voordeel van € 5,9 mln. De effecten van de nieuwe Cao-gemeenten voor 2017 worden binnen bestaande middelen opgevangen.

50. Actualisatie Financiering (van € 755 tot € 2,6 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5% wordt de rentevergoeding over het IFR verlaagd. Dit wordt binnen het product Beheer Algemene Middelen eveneens verwerkt op de stelpost rente IFR, waardoor dit budgettair neutraal verloopt (zie Toelichting technische mutaties).

51. Verlaging bespaarde rente 3% - 2,5% (€ 0)

Vanwege de verlaging van de interne rente van 3,0% naar 2,5% daalt de rente over de beginstand van het IFR. De consequenties hiervan worden budgettair neutraal verwerkt binnen het product Beheer Algemene Middelen.

52. Verwerking stelpost rente IFR (van € 492 tot € 412)

Dit betreft een bijstelling van de stelpost rente IFR in verband met de invulling van de stelpost bij andere producten van het concern voor de rentelasten op de projecten die zijn overgeheveld vanuit andere reserves.

53. Actualisatie dividenduitkeringen Deelnemingen en programmalasten (van € 220 tot € 6 mln)

De bijstelling voor 2017 betreft incidenteel hogere dividendontvangsten Evides en Stedin in 2017 en een incidentele verlaging van programmalasten. De incidenteel hogere baten in 2018 van € 6 mln zijn het gevolg van de actualisatie van de dividendraming Eneco over 2017 te ontvangen in 2018.

54. Actualisatie omslagrente en boekwaarde (van - € 15 tot € 1,9 mln)

Vanwege de verlaging van het interne rentepercentage van 3% naar 2,5% dalen de interne rentelasten. Dit is toegelicht in het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen. De mutatie in 2017 heeft betrekking op een actualisatie van de boekwaarde van de deelnemingen.

55. Actualisatie omslagrente deelnemingen en projecten Economie (van € 9 tot - € 2,0 mln)

In 2017 is de omslagrente geactualiseerd als gevolg van een (hogere) boekwaarde van het aandelenkapitaal (€ 9 voordeel) . De actualisatie van omslagrente betreft hier de verlaging van de omslagrente aan het product Deelnemingen over de boekwaarde van de deelnemingen en projecten Economie (zie programma Economie).

56. Actualisatie omslagrente verstrekte leningen en programmakosten (van € 19 tot - € 17)

De gemeente Rotterdam leent aan enkele derde partijen geld uit tegen omslagrente. Als de omslagrente lager wordt, kan de derde partij goedkoper van de gemeente lenen. Er ontstaat dan op het product Financiering een (klein) nadeel. Voor het product Lening- en garantieverstrekking is het effect budgettair neutraal, omdat de lagere omslagrente en lagere rentebaten elkaar in evenwicht houden.
De bijstelling 2017 is nodig vanwege de omzetting van een vordering op Tower Hotel in een rentedragende lening.

57. Verlaging bespaarde rente (van € 2,5 mln tot € 2,1 mln)

Dit betreft de verlaging van de rentevergoeding over het IFR zichtbaar op het product Financiering als gevolg van de aanpassing van het interne rentepercentage van 3,0 naar 2,5%.
Vanwege de verlaging van de interne rente van 3,0% naar 2,5%, daalt de rente over de beginstand van het IFR. De consequenties hiervan worden budgettair neutraal verwerkt binnen het product Beheer Algemene Middelen.

58. Verlaging toevoeging bespaarde rente IFR (€ 2,9 mln)

Dit betreft de verlaging van de omslagrente van 3 naar 2,5% over de reserves en voorzieningen (m.u.v. IFR en pensioenvoorziening) die aan het IFR wordt toegevoegd.

59. Actualisatie Financiering (van - € 643 tot -€ 8,0 mln)

De actualisatie van het product Financiering is voornamelijk het gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5%. Zie hiervoor paragraaf Financiering.

60. Actualisatie omslagrente verstrekte leningen (€0)

De gemeente Rotterdam leent enkele derde partijen geld uit tegen omslagrente. Als de omslagrente lager wordt, kan de derde partij goedkoper van de gemeente lenen en ontstaat op het product Financiering een (klein) nadeel. Voor het product Lening- en garantieverstrekking is het effect budgettair neutraal, omdat de lagere omslagrente en lagere rentebaten elkaar in evenwicht houden.

61. Dividend Multi Employment Rotterdam B.V. ( € 1 mln)

Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat als de solvabiliteitsratio -de verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen - boven de 50% komt, de deelneming dividend uitkeert. Door de positieve resultaten in 2016 komt de ratio boven de 50% uit, waardoor is besloten tot een incidentele dividenduitkering van € 1 mln aan de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder van de vennootschap.

62. Bijstelling begroting in verband met incidentele resultaten (€ 865)

De begroting 2017 van het product Verzekeringen wordt met € 865 naar beneden bijgesteld wegens incidentele baten. Het gaat om door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde schadebedragen en de afwikkeling van een no-claim bonus van de brandverzekering.

63. Innovatie bestuurlijke besluitvorming (van € 150 tot -€ 150)

Het budget voor innovatie van bestuurlijke besluitvorming zal slechts ten dele worden benut in 2017, aangezien het zwaartepunt van de activiteiten zal plaatsvinden in 2018.

64. Ramingsbijstelling als gevolg van een actualisatieslag op de meerjarenbegroting (van - € 1,3 mln tot € 0 mln)

Door de groei van de organisatie kunnen een aantal panden niet cf. eerdere planning worden afgestoten. Dit leidt tot hogere kosten bij het product Concernhuisvesting, de hogere kosten worden vnl. gedekt door een bijdrage vanuit de clusters. Deze bijdrage zal bij de Omissieregeling 2018 worden verwerkt.