Het reguliere exploitatiesaldo

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om elk jaar een minimaal sluitende begroting te presenteren. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan.

Exploitatieruimte
(bedragen x € 1 mln)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baten exclusief onttrekkingen aan reserves

3.294

3.366

3.363

3.225

3.167

3.152

3.150

Lasten exclusief toevoegingen aan reserves

3.226

3.366

3.553

3.401

3.234

3.187

3.169

Ontrekkingen aan reserves

240

203

351

173

97

83

52

Toevoegingen aan reserves

236

174

237

86

30

47

33

Vrijval reserves

67

61

75

89

0

0

0

Exploitatieruimte

139

89

0

0

0

0

0

Norm o.g.v. BBV: evenwicht